Kërko

SHPALLJE REZULTATI TË NGRITJES NË DETYRË, PAS PËRFUNDIMIT TË AFATIT TË ANKESAVE, PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut II të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Shkodër, pas përfundimit të afatit të ankesave, shpall listën e kandidatëve që kualifikohen për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, sipas rendit alfabetik, për pozicionet:

  • Përgjegjës Njesia e Monitorimit te Sherbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

  • Përgjegjës Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

  1. Leonard Mali

  2. Nikolin Guri

  3. Sokol Berisha

Testimi me shkrim për kandidatët e kualifikuar në proçedurën e ngritjes në detyrë do të zhvillohet me datë 21.11.2017 ora 10:00 në ambjentet e Bashkisë Shkodër.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës