Kërko

SHPALLJE REZULTATI TË LEVIZJES PARALELE, PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar , kreut VII, të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,

Bashkia Shkodër, shpall përfundimin e procedures së lëvizjes paralele , për pozicionin :

1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A ) pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse,                                                             kategoria e pagës  III-b
                                                                                      
                                                               
     pa asnjë kandidat të kualifikuar.                                                                            

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës