Kërko

SHPALLJE REZULTATI TË LEVIZJES PARALELE, PAS VERIFIKIMIT PARAPRAK TË DOKUMENTACIONIT, PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25, Kreu V të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut VII të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,

Bashkia Shkodër, pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, që përmbushin kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuar në shpalljen për konkurrim, shpall listën e kandidatëve që kualifikohen për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së lëvizjes paralele në shërbimin civil, për kategorinë ekzekutive, të renditur sipas rendit alfabetik, për pozicionet:

  • 1(një) Specialist Sektori Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

  • 1(një) inspektor rajoni të Administrimit të Lagjeve, kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

Plotësimi i vendeve vakante për kategorinë ekzekutive do të bëhet nëpërmjet proçedurës së pranimit në shërbimin civil.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës