Kërko

SHPALLJE REZULTATI TË LEVIZJES PARALELE, PAS PËRFUNDIMIT TË AFATIT TË ANKESAVE, PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,
Bashkia Shkodër, pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, që përmbushin kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuar në shpalljen për konkurrim, shpall listën e kandidatëve që kualifikohen për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së lëvizjes paralele në shërbimin civil, për kategorinë ekzekutive, të renditur sipas rendit alfabetik, për pozicionet:

-1(një) Specialist  Sektori i Lejeve të Ndërtimit dhe Kontrollit mbi Territorin,
 Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit 

 pa asnjë kandidat të kualifikuar.                                                                            

-1(një) Specialist Sektori i Lejeve të Ndërtimit dhe Kontrollit mbi Territorin, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit
                                                                                                                  
pa asnjë kandidat të kualifikuar.

-1(një) Specialist, Sektori Njësia e Administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe Paaftësisë, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Personat me Aftësi Ndryshe.

pa asnjë kandidat të kualifikuar.        

-1(një) Specialist Sektori i  Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës

Gyzela Piroviq.

Për kandidatët e kualifikuar me lëvizje paralele intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 18.09.2017 ora 10:00 në ambjentet e Bashkisë Shkodër.Plotësimi i vendeve vakante për kategorinë ekzekutive do të bëhet nëpërmjet proçedurës së pranimit në shërbimin civil.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës