Kërko

SHPALLJE REZULTATI PËRFUNDIMTAR TË LEVIZJES PARALELE PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25, Kreu V tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut VII të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e roced dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,

Bashkia Shkodër, rezultatet përfundimtare të proçedurës së lëvizjes paralele në shërbimin civil, për kategorinë ekzekutive pa asnjë kandidat të përzgjedhur, për pozicionet:

  • 1(një) Specialist Sektori i Lejeve të Ndërtimit dhe Kontrollit mbi Territorin, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

  • 1(një) Specialist Sektori i Lejeve të Ndërtimit dhe Kontrollit mbi Territorin, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

  • 1(një ) Specialist, Sektori Njësia e Administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe Paaftësisë, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Personat me Aftësi Ndryshe.

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

  • 1(një) Specialist Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

Plotësimi i vendeve vakante për kategorinë ekzekutive do të bëhet nëpërmjet procedures së pranimit në shërbimin civil.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës