Kërko

SHPALLJE REZULTATI PËRFUNDIMTAR PËR PROÇEDURËN E NGRITJES NË DETYRË, NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut II të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Shkodër, shpall rezultatin përfundimtar për proçedurën e ngritjes në detyrë në shërbimin civil për kandidatët e kualifikuar në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionet:

  • Përgjegjës Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës, kategoria e pagës III-a

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas pikëve:

  1. Nikolin Guri 71 pikë

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës