Kërko

SHPALLJE REZULTATI PËRFUNDIMTAR PËR PROÇEDURËN E PRANIMIT, NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22, Kreu IV të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,

Bashkia Shkodër, shpall rezultatin përfundimtar për pranim në shërbimin civil për kandidatët e kualifikuar në kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

  • 1(një) Specialist Sektori Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures, kategoria e pagës III-b

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas pikëve:

  1. Elsid Sadiku             77 pike

  • 1(një) inspektor rajoni të Administrimit të Lagjeve, kategoria e pagës III-b

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas pikëve:

  1. Dhimitri Sovjani       72 pikë

  2. Andrea Plevneshi    71 pikë

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës