Kërko

SHPALLJE REZULTATI PËRFUNDIMTAR PËR PROÇEDURËN E PRANIMIT, NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22, Kreu IV të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,

Bashkia Shkodër, shpall rezultatin përfundimtar për pranim në shërbimin civil për kandidatët e kualifikuar në kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

 • Specialist Sektori Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin , Drejtoria e Financës, kategoria e pagës III-b

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas pikëve:

 1. Jonilda Kallugjeri 72 pikë

 • Specialist Sektori i Lejeve të Ndërtimit, Drejtoria e Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit , kategoria e pagës III-b

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas pikëve:

 1. Brunilda Kraja 74 pikë

 • Specialist Sektori i Lejeve të Ndërtimit, Drejtoria e Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit , kategoria e pagës III-b

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas pikëve:

 1. Andrina Rakaj 73 pikë

 • Specialist Sektori i Njësia e Administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe Paaftësisë, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Personave me aftësi ndryshe, kategoria e pagës III-b

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas pikëve:

 1. Luela Piranej 73 pikë

 2. Migena Selçetaj 72 pikë

 3. Remila Mema 71 pikë

 4. Andrea Plevneshi 70 pikë

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës