Kërko

SHPALLJE REZULTATI PËRFUNDIMTAR, PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut II të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Bashkia Shkodër shpall rezultatet përfundimtare të proçedurës së lëvizjes paralele, për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese pa asnjë kandidat të përzgjedhur, për pozicionet:

  • Përgjegjës Njesia e Monitorimit te Sherbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures.

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

  • Përgjegjës Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

Plotësimi i vendeve vakante për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese do të bëhet nëpërmjet proçedurës së ngritjes në detyrë.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës