Kërko

SHPALLJE NË PERFUNDIM TË AFATIT TË ANKESAVE PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar , kreut VII, të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, I ndryshuar;

Bashkia Shkodër, në perfundim të afatit të ankesa për lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive, shpall përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele , për pozicionet :

- 2 (dy) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

- 1 (një) inspektor, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

- 1 (një) specialist, Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave, kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

- 1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture, kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

- 1 (një) specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të infrastrukture, kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

- 1 (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike, (Nj.Administrative Postribë), kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

- 1 (një) specialist, Sektori i Artit dhe Trashëgimise Kulturore pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit, kategoria e pagës IV-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

- 1 (një) specialist, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit, kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

- 1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë Drejtoria së të Ardhurave, kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

- 2 (dy) inspektor , Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë Drejtoria së të Ardhurave, kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

Pozicionet që në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezultonjne se janë ende vakant, janë të vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës