Kërko

SHPALLJE FITUESI - Shërbimi MZSH-së, Bashkia Shkodër, luftues/shpëtues/drejtues automjeti dhe punonjës në sallën operuese

Në mbështetje të ligjit nr.152, dt. 21.12.2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi” Kreu III, neni 14/1 “Pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së”, të VKM nr. 520, dt.25.7.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” ,

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues sipas rendit zbritës, për pozicionet:

  • Luftues, shpëtues, drejtues automjeti, 1 (një) pozicion, në nivelin bazë,
  • Punonjës në sallën operuese, 1(një ) pozicion, në nivelin bazë,

Kandidatë fitues janë si më poshtë :

  1. Ilirjan Hotaj
  2. Suad Muhja
  3. Arsid Pellumbi

Aplikantët kanë të drejtën e ankimit tek Kryetari i Bashkisë. Në përfundim të afatit të ankimimit mund t’i drejtohen gjykatës kompetente.

 

 

     

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës