Kërko

SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër, në përfundim të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues , për pozicionet si më poshtë:

-2 (dy) specialistë, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e pagës III-b

Kandidat fitues është:

1. Admir Temja 72 pikë
2. Glivi Kacerri 71 pikë

1- (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike, (Nj.Administrative Postribë), kategoria e pagës III-b

Kandidat fitues është:

1. Adelajda Kallaj 71 pikë

-1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture, kategoria e pagës III-b

Nuk ka asnjë kandidatë të kualifikuar

-1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë,Drejtoria së të Ardhurave, kategoria e pagës III-b

Kandidat fitues është :

1. Françeka Molla 72 pikë
2. Senada Rragami 71 pikë

-2 (dy) inspektorë, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë,Drejtoria së të Ardhurave, kategoria e pagës III-b

Kandidat fitues është :

1. Ferdinand Bardeli 73 pikë
2. Ilir Rroji 72 pikë
3. Alban Omi 71 pikë

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës