Kërko

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2020

Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
01 02.01.2020
e.mail
Informacion për buxhetin e viteve 2019 dhe 2020

06.01.2020
Informacionin mund ta gjeni në:
Buxheti 2019-2021
PBA 2020-2022

Përfunduar Nuk ka
02 17.01.2020
e.mail
Përse, 30 ditë nga data e intervistës së strukturuar,
për vendet e lira të punës në Bashkinë Shkodër,
nuk janë shpallur rezultatet e kandidatëve fitues?
22.01.2020
e.mail
Referojuni linkut
SHPALLJE FITUESI
Përfunduar Nuk ka
03 15.01.2020
Nr.693 protokolli
Informacion, për lejet e ndërtimit të dhëna nga Bashkia Shkodër
për shoqëritë _____ sh.p.k dhe ____sh.p.k

27.01.2020
Nr.693/1 prot.

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
04 21.01.2020
Nr.1183 protokolli
Të dhënat e koordinatorit për të drejten e informimit?
Organiken të përditësuar të bashkisë, e.amil, numer telefoni?
Deklarimin e konfliktit të interesit”?
A ekzistojnë lidhje familjare?
Kopje të dekoratave dhe titujve të nderit?
Listën e lapidarëve, monumenteve, varrezave të dëshmorëve,
emrat e veteranëve.............. etj

05.02.2020
Nr.1183/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
05 10.02.2020
Nr.2540 protokolli
Informacion për të dhënat për aspektin socio-ekonomik të zonës që preket
nga ndërtimi i korridorit Adriatiko-Jonian

25.02.2020
2540/1 prot

Përgjigje

Tabela

Përfunduar Nuk ka
06 12.02.2020
Nr.2775 protokolli

Informacion ne lidhje me dëgjesat publike për projektet:
Rikonstruksion godine teatri “Migjeni”,
Rikualifikim urban i rrugicave në qendren historike
Shëtitorja Velipojë, loti II

27.02.2020
Nr.2775/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
07 17.02.2020
e.mail
Informacion për buxhetin e vitit 2019 17.02.2020
e.mail
Informacioni gjendet në përgjigjen nr.01 të këtij regjistri
Përfunduar Nuk ka
08 27.02.2020
Nr.3797 protokolli
Numrin e rasteve të të miturve në konflikt me ligjin.
Numrin e kërkesave të shqyrtuara me përparësi për shërbime sociale.
Numrin e shërbimeve të reja të ngritura për të miturit në konflikt me ligjin...

06.03.2020
Nr.3797/1

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
09 03.03.2020
Nr.2356 praktike
Kopje njësuar me origjinalin të praktikës së gjobës,
vendosur nga IMT në emër të ____________
11.03.2020
Nr.4547 prot
Jepet dokumentacioni i kërkuar
Përfunduar Nuk ka
10 05.03.2020
Nr.2438 praktike
pergjithshem
Informacion mbi vitin e ndërtimit të objektit të proces legalizimi,
ndodhur në Z.K. ______

27.05.2020
Nr.7216 prot

 

Përfunduar Nuk ka
11 09.03.2020
Nr.4400 protokolli
Për paisje me çertifikatë personale,
në emër të __________, lindur me ____________
12 10.03.2020
Nr.4496 protokolli

Ka në bashkinë tuaj impiant për trajtimin e ujrave të zeza?
Kur është bërë investimi dhe sa ka kushtuar?
Mbulon ky impiant gjithë nevojën e qytetit (njësisë administrative)
për trajtimin e ujrave të zeza?
A ka derdhje të ujrave të zeza në det?

20.03.2020
Bazuar në nenin 12/3 të ligjit 119/2014
“ Për të drejten e informimit”
kërkesa i është përcjellë për trajtim, Ndërmarrjes Ujësjellës Kanalizime Shkodër.
Përfunduar Nuk ka
13 12.03.2020
Nr.4610 protokolli
Kopje njësuar me origjinalin të praktikës së bërë nga IMT për
objektin ndërtim pa leje në emët të _________

23.03.2020
Nr.4610/1 prot

Jepet dokumentacioni i kërkuar

Përfunduar Nuk ka
14 02.04.2020
Nr.123 portali pyetshtetin
Jam 19 vjeç dhe i ndarë nga familja. A e përfitoj ndihmën ekonomike?

10.04.2020
Nr.5427 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
15 08.04.2020
Nr.5306 protokolli
Informacion mbi monitorimin e situates të krijuar nga COVID-19

23.04.2020
Nr.5301/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
16 21.04.2020
Nr.5689 protokolli
Për paisje me çertifikatë personale, në emër të __________,
lindur me ____________
28.04.2020
Nr.5689/1 prot
Përfunduar Nuk ka
17 24.04.2020
Nr.5841 protokolli
A ka parashikuar Bashkia Shkodër një fond rezervë, një kontigjence dhe një emergjence?
Sa ka qenë vlera e buxhetit të shpenzuar për të përballuar gjendjen nga COVID-19

28.04.2020
Nr.5841/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
18 08.05.2020
e.mail
A ka shpërndarë bashkia juaj bonusin e bebeve prej 5 mijë lekësh?
Nëse po, sa është numri i përfituesve për vitin 2019 dhe sa është për vitin 2020, deri tani?
Nëse jo, cila është arsyeja pse nuk është shpërndarë?
Prej sa kohësh nuk shpërndahet, pra sa muaj, apo vite ka qe nuk shpërndahet ky shpërblim?
Sa familje janë ende në pritje të këtij bonusi?
12.05.2020
Për vitet 2019 dhe 2020 Bashkia Shkoder nuk ka shpërndarë fond për lindjet e regjistruara në afat, pasi nuk janë çelur fondet nga Ministria e Financave
Deri me 10 Maj 2020 kemi 338 kërkesa
Fondi është 1,690,000 lek.
04.06.2020
Përfunduar Nuk ka
19 12.05.2020
Nr.6571 prottokolli
Si realizohet shërbimi i menaxhimit të mbetjeve?
Si ofrohet shërbimi i transportit publik?
Sa është sip e parqeve, lulishteve dhe hapësirave të gjelbërta? ..............

26.05.2020
Nr.6571/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
20 15.05.2020
Nr.6805 protokolli
A ka krijuar institucioni, një njësi për sinjalizuesit dhe mbrojtjen e tyre? Sa raste janë paraqitur? ........

22.05.2020
Nr.6805/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
21 27.05.2020
Nr.7199 protokolli
Informacion për mosmarrjen në dorëzim të aksit rrugor Ura e Mesit - Shkodër

19.06.2020
Nr.7199/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
22 03.06.2020
Nr.7565 protokolli
Informacion për planet strategjike

09.06.2020
Nr.7565/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
23 03.06.2020
Nr.7566 protokolli
Cilat janë masat e marra për strehimin e komunitetit rom
dhe largimin e tyre nga rruga?
12.06.2020
e.mail
Përfunduar Nuk ka
24 03.06.2020
Nr.7607 protokolli
Cilat janë masat e marra për ndalimin e përhapjes së COVID-19

15.06.2020
Nr.7607/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
25

03.06.2020
Nr.7628 protokolli

Përse nuk ka transport urban publik në aksin rrugor
Shkodër-Hot i Ri – Postribë (Ura e Mesit)?

12.06.2020
Nr.7627/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
26 04.06.2020
Nr.7689 protokolli

Informacion për zbatimin dhe monitorimin e Planit Lokal për Veprimin e Zhurmave në Mjedis

 

10.06.2020
Nr.7689/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
27 05.06.2020
e.mail
A është ngritur Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit?
Sa është numri i inspektimeve të kryera? Roli i saj gjatë pandemisë?

19.06.2020
Nr.7659/1

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
28 08.06.2020
e.mail
Informacion për politikat e bashkisë për mbledhësit e mbetjeve të riciklueshme dhe bllokimin e mjeteve motorrike të tyre

09.06.2020
e.mail

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
29 10.06.2020
e.mail

A ka krijuar Bashkia Shkodër, struktura që merren me reabilitimin e femrave të abuzuara seksualisht sidomos kur janë dhe në moshë minore?
Nëse po doja t’ju kërkoja sesi funksionojnë? A ofron Bashkia Shkodër strehim social dhe ndihmë psikologjike për këto persona ?

19.06.2020
e.mail
Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2019
tek numrat 02, 05, 07, 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17 si dhe në
Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2020
numri 08.

Përfunduar Nuk ka
30 17.06.2020
Nr.8433 protokolli
e.mail
Informacion mbi projektet social-ekomike që ka ndërmarrë Bashkia Shkodër pas rreformës administrative deri më sot

02.07.2020
Nr.8433/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
31 19.06.2020
Nr.8563 protokolli
Mbi aksesueshmërinë në transportin publik (mungesa e rampave, afishimit të orareve, mosnjoftimi i stacionit me audio)

26.06.2020

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
32

29.06.2020
Nr.9015 protokolli

 

Informacion mbi fondet e alokuara nga bashkia dhe qeveria per ndihmat ushqimore gjate periudhes se pandemise, mbi numrin e njerezve te ndihmuar dhe numrin e pakove ushqimore te shperndara

08.07.2020
Nr.9015/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
33 01.07.2020
Nr.9200 protokolli
Totali i buxhetit të planifikuar dhe faktik për promocion shëndetësor për vitet
2017, 2018, 2019 dhe 2020

14.07.2020 Nr.9200/1 prot

Përfunduar Nuk ka
34 03.07.2020
e.mail
Cilat janë masat e marra për ndalimin e përhapjes së COVID-19 03.07.2020
e.mail
Kërkeses, i është kthyer më parë përgjigje me shkresën
nr.7607/1 prot.,
datë 15.06.2020
Informacion, mund të gjeni dhe në
Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2020
përgjigja 24
Përfunduar Nuk ka
35 06.07.2020
e.mail
Informacion mbi korsitë e biçikletave

24.07.2020
Nr.9480/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
36 14.07.2020
Nr.9950 protokolli
A po kryhen punë publike gjatë kësaj periudhe në territorin e bashkisë?
Nëse po, listoni ato.
24.07.2020
Nr.9480/1 prot
Përgjigje
Përfunduar Nuk ka
37 15.07.2020
Nr.10127 protokolli
Me sa orë ujë në ditë furnizohet bashkia? A ka zona që vuajnë mungesën e ujit 24 orë dhe cilat janë? Kur janë bërë investimet e fundit në rrjetin e ujësjellësit? Kjo shkresë i është përcjellë për përgjigje UKSH Shkodër.
38 18.08.2020
Nr.11468
protokolli
Sa raste dhune janë raportuar pranë bashkisë suaj gjatë periudhës së pandemisë?

18.08.2020
Nr.11468/1 prot

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
39 25.08.2020
Nr.11971 prot
Informacion në lidhje me furnizimin me ujë për shkollat dhe kopshtet në Bashkinë Shkodër.

25.08.2020
e-mail

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
40 14.10.2020  
Nr.14530  protokolli
Informacion në lidhje me me projektet e zbatuara me fondet e  ofruar nga Bashkimi Evropian  në kuadër të mbështetjes se Vendeve të Ballkanit Perëndimor në zbatimin e reformave me qëllim anëtarësimin në Bashkimin Evropian.

14.10.2020
e-mail

Përgjigje

Përfunduar
Nuk ka
41 20.10.2020 
Nr. 14851 protokolli
Në cilën fazë janë punimet për rikualifikimin urban në lagjen nr.1 në Bulevardin “Zogu i I-rë”?
Sa është vlera e ketij projekti?
Kur do të përfundojnë punimet?

28.10.2020
e-mail
Këtë informacion mund ta gjeni të azhornuar dhe në faqen publike të Bashkisë Shkodër https://buxheti.info/shkoder/

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
42 28.10.2020
e-mail
Cilat janë shërbimet elektronike që ka zhvilluar institucioni juaj?

28.10.2020
e-mail

Përgjigje

Përfunduar Nuk ka
43 20.10.2020
Nr. 14765
protokolli
Kërkese per informacion mbi urdhër bllokimin e llogarisë personale.
29.10.2020  
Nr. 14765/1
prot
Përgjigje
Përfunduar Nuk ka
44 26.10.2020
Nr. 15194  protokolli
Informacion në lidhje me Vilën e Zogut që ndodhet në Shirokë, Shkodër. Në pronësi të kujt është konkretisht? 04.11.2020
Nr. 15194/1 prot
Përgjigje
Përfunduar
Nuk ka
45 28.10.2020
Nr.15260 protokolli
Kërkesë për informacion mbi planin e veprimit për menaxhimin e mbetjeve për këtë bashki
10.11.2020
e-mail
Përgjigje
Përfunduar Nuk ka
46 04.11.2020
Nr.15713
protokolli
Informacion në lidhje me sa persona me aftësi të kufizuar janë të punësuar aktualisht pranë Bashkisë Shkodër?   A e disponon Bashkia Shkodër infrastrukturën e nevojshme për lehtësimin e kushteve të punës për personat me aftësi të kufizuar, psh ashensor nëse e ka punën në katë të dytë apo rampa?
Sa persona me aftësi të kufizuar janë të punësuar aktualisht në Bashkinë Shkodër?
12.11.2020
Nr.15713/1 prot
Përgjigje
Përfunduar Nuk ka
47 02.11.2020
Nr.15487
protokolli
A është hapur muzeu i bibliotekës?    A ekziston një plan për hapjen e këtij muzeu? 
A është bërë gje në kuadër të rivitalizimit të bibliotekës?
A është arritur krijimi i kësaj marke territoriale?
Çfarë kostoje ka pasur si projekt?
Nëse jo, për çfarë arsyesh nuk është mundur të ngrihet?
12.11.2020
Nr.15487/1 prot
Përgjigje
Përfunduar Nuk ka
48 03.11.2020
Nr.15662
protokolli

Në faqen zyrtare (webpage) të institucionit të Bashkisë, a ekziston një seksion i posaçëm mbi organigramën e saj? Nëse po, a është specifikuar në këtë organigramë roli i anëtarëve/kryetar i Njësisë Përgjegjëse për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve?
A ka miratuar Bashkia politika anti-korrupsion, strategji, plane veprimi ose mekanizma të tjerë për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në nivel vendor?
A ekziston në faqen zyrtare të Bashkisë një seksion i posaçëm ku të depozitohen sinjalizime apo ankesa kundër korrupsionit, online?

17.11.2020
Nr.15662/1 prot

Përgjigje


Përfunduar Nuk ka
49 05.11.2020
Nr.15842
protokolli
Cila është baza ligjore që ju keni mbështetur dhënien e licensës së transportit rrugor për linjën Shkodër  - Velipojë – Shkodër?
Cila është VKM për këtë shërbim?
17.11.2020
Nr.15842/1 prot
Përgjigje
Përfunduar Nuk ka
50 27.11.2020
Nr.17517
protokolli
Sa është numri i personave me Covid 19 që Drejtoria e Shërbimeve Funerale Shkodër ka kryer deri tani? 02.12.2020
Nr.17801 protokolli
Email
Përgjigje
Përfunduar Nuk ka
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës