Kërko

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2019

Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i  kërkesës Tarifa

01

03.01.2019
e.mail

Informacion mbi politikat e bashkisë për të rinjtë (struktura përgjegjëse, borde rinore, buxheti vejtor, të punësuar etj.) të grupmoshës 15-29 vjeç 16.01.2019
e.mail
Jepet informacioni i kërkuar

Përfunduar

Nuk ka

02 08.01.2019
Nr.286 protokolli

Kopje të proçedurave që ndiqen për ofrimin e shërbimeve në qendrat komunitare; të njoftimeve të realizuara për përzgjedhjen e përfituesve; të raporteve periodike mbi veprimtarinë; të rregullores së ofrimit të shërbimeve

21.01.2019
Nr.286/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

03

08.01.2019
Nr.432
praktike

Informacion për liçencat dhe çertifikatat e lëshuara për shërbime të rregullta të specializuara të transportit të udhëtarëve (kopje të dokumentacionit).

21.01.2019
Nr.969 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

04 09.01.2019
Nr.324 protokolli
Numri i përgjithshëm i kërkesave për informacion dhe të atyre të cilave u është refuzuar dhënia e infromacionit në Bashkinë Shkodër, për periudhën janar-dhjetor 2018

11.01.2019
Nr.324/1 prot
Numri total i kërkesave është 110, i atyre të refuzuara 2, (njëra pjesërisht)

Përfunduar

Nuk ka

05 10.01.2019
Nr.401 protokolli

Cila është struktura e burimeve njerëzore në qendrat komunitare dhe mënyra e përzgjedhjes së tyre? Ku publikohet aktiviteti i këtyre qendrave?

21.01.2019
Nr.401/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

06 10.01.2019
Nr.400 protokolli
Sa është buxheti vjetor i qendrave komunitare dhe sa përqind mbulohet nga bashkia dhe në çfarë zërash? Cila është vlefta e financimit për ngritjen e secilës prej këtyre qendrave dhe cili ështe burimi i financimit?

21.01.2019
Nr.400/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

07 10.01.2019
Nr.399 protokolli
Cilët janë partnerët lokal dhe të huaj, që kontribojnë në ofrimin e shërbimeve në qendrat komunitare dhe si? Si realizohet përzgjedhja e partnerëve nga Bashkia Shkoder?

21.01.2019
Nr.399/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

08 10.01.2019
Nr.398 protokolli
Kopje të dokumentave të publikuar apo çdo dokument zyrtare në lidhje me masat që janë marrë për ardhjen në ndihmë të grupeve në nevojë të vëna në vështirësi si rezultat i rishjeve të dendura të bores.

21.01.2019
Nr.398/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

09

14.01.2019
Nr.12 portal

Duke ju referuar kërkesës sonë "Deklaratë paraprake" për mirëmbajtje të rrjetit infrastrukturor ekzistues nëpërmjet sistemit e_leje online në bazë dhe për zbatim të VKM Nr. VENDIM Nr. 408…

14.01.2019
Kërkesa është e paqartë!
(në portal ndodhet në statusin për sqarim)

Përfunduar (pas bisedës me kërkuesin)

Nuk ka

10

17.01.2019
Nr.741 protokolli

Listën e plotë të kompanive të kontraktuara për mirëmbajtjen e akseve rrugore dhe të kapaciteve njerëzore dhe teknike të tyre të përdorur në ditët e reshjeve të borës dhe të shiut të fillimi janarit 2019.

30.01.2019
Nr.741/1prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

11 23.01.2019
Nr.1081 protokolli

Kopje marreveshje bashkëpunimi apo dokument tjetër ndërveprimi të përbashkët të Bashkisë Shkodër me shërbimin e provës për monitorimin e ekzekutimit të urdhrave të mbrojtjes, sipas rregullave të parashikuara në legjislacionin në fuqi për mbikëqyrjen elektronike të personave që u kufizohet lëvizja me vendim gjyqësor.

29.01.2019
Nr.1083/1prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

12

23.01.2019
Nr.1086 protokolli

Listën e emrave dhe kontaktet përkatëse të personave të angazhuar në strukturat e specializuara të shërbimit social për rastet e dhunës në familje. Cilat janë menyrat që përdoren për referimin e rasteve të dhunës në familje, si dhe monitorimin e ekzekutimit të urdhrave të mbrojtjes e të urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes?

29.01.2019
Nr.1086/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

13

23.01.2019
Nr.1084 protokolli

A ka ngritur Bashkia Shkodër struktura apo qendra publike për trajtimin, trajnimin dhe rehabilitimin e dhunuesve?

29.01.2019
Nr.1084/1prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

14 23.01.2019
Nr.1083 protokolli
Listen e organizatave partnere me të cilat koordinohet puna për parandalimin e dhunës në familje.

29.01.2019
Nr.1083/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

15 23.01.2019
Nr.1085 protokolli

Sa qendra sociale për rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje janë ngritur nga Bashkia Shkodër?
Sa është numri i qendrave të emergjencës për trajtimin e menjëhershëm të viktimave të dhunës në familje dhe kapacitetet akomoduese?

29.01.2019
Nr.1085/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

16 23.01.2019
Nr.1082 protokolli
Cilat janë masat që ka marrë Bashkia Shkodër për zbatimin e vendimit gjyqësor, në bashkëpunim me organet ligjzbatuese, për ndarjen e dhunuesit nga familja, me qëllim lënien në përdorim të banesës familjare viktimës dhe fëmijëve? Kopje të dokumentave zyrtare të hartuar në bashkpunim dhe me organe tjera ligjzbatuese 29.01.2019
Nr.1080/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

17

23.01.2019
Nr.1080 protokolli

Sa është numri i raporteve të Zyrës së Shërbimeve Sociale në funksion të monitorimeve të urdhërave të mbrojtjes të leshuara nga gjykata për viktimat e dhunës në familje.

29.01.2019
Nr.1080/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

18 01.02.2019
Nr.1626 protokolli
A ka përfunduar vlerësimi i pasurive për banorët e "Harkut të Bërdicës" në kuadër të ndërtimit të rrugës Shkodër-Velipojë? Nëse po, në çfarë vlere për m2?
08.02.2019
Nr.1626/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

19 04.02.2019
Nr.1709 protokolli
A është marrë në dorëzim nga bashkia rruga Shkodër-Dajç (segmenti rruga Velipojës-Mushan)? Nëse po, kopje të aktit të dorëzimit 15.02.2019
Nr.1709/1
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

20 06.02.2019
Nr.1879 protokolli
Sa është buxheti i planifikuar për vitin 2019? Sa taksa në lekë janë mbledhur gjatë vitit 2018? 08.02.2019
Nr.1879/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

21 07.02.2019
Nr.1946 protokolli
Informacion për adresën e saktë të vendbanimit për palën e paditur. 15.02.2019
Nr.1946/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

22 07.02.2019
Nr.2001 protokolli
Informacion për projektin "Jeto me sportin" 13.02.2019
Nr.2324 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

23 11.02.2019
Nr.3265 praktike
Kopje të dosjes se aplikimit të bërë për strehim 15.02.2019
Nr.2489 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

24 15.02.2019
e.mail
Sa ishte numri i punonjësve të bashkisë dhe drejtorive në varësi për vitin 2018 dhe sa do të jetë në vitin 2019? Sa të ardhura janë mbledhur gjatë vitit 2018 dhe sa është parashikuar për vitin 2019? Sa ishte niveli investimeve në 2018 dhe sa është parashikuar për vitin 2019? 15.02.2019
e.mail
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

25 21.02.2019
e.mail
A është miratuar programi i ri i transparencës? (data, tarifat për dhënie informacioni, lista e njësive administrative dhe nëndarjet, orari i pritjes së qytetarëve etj)
22.02.2019
e.mail
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

26 05.03.2019
e.mail
Informacion të detajuar dhe aktet përkatëse, nëse  pasuria e paluajtëshme me nr._________,  Z.K._______, e ndodhur në Njësinë Administrative Bërdicë, fshati Bërdicë e Sipërme, ka kaluar me akt nënligjor në zbatim të  Ligjit nr.8743, datë 22.02.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, i ndryshuar, në favor të Bashkisë Shkodër.
05.03.2019
e.mail
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

27 06.03.2019
Nr.4228 praktike
Informacion nëse pasuria me nr._____, Z.K.________, ka kaluar në pronësi të Bashkisë Shkodër dhe aktet në pronësi të saj. 18.03.2019
Nr. 4319 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

28 11.03.2019
Nr.3852 protokolli
Sa është sip. e gjelbër përgjithshme në bashki? Sa është sip. e gjelbër për banor, brenda vijës së verdhë? Masat e marrë për gjelbërimin e qytetit? Shuma e investuar për gjelbërimin nga viti 2015-2018? Numri i personave të vdekur nga sëmundje të aparatit të frymëmarjes nga viti 2015-2018? 
18.03.2019
Nr. 4319 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

29 15.03.2019
Nr.4510 praktike

Kopje të plan vendosjes së lejes së ndërtimit të lëshuar në favor të institucionit

26.03.2019
Nr.4732 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

30 19.03.2019
Nr.4625
praktike

Kopje të dosjes së trajtimit si person me aftësi të kufizuar

25.03.2019
Jepet, kopje e dosjes së trajtimit si person me aftësi të kufizuar

Përfunduar

Nuk ka

31 20.03.2019
Nr.4707 praktike

Informacion për kategorinë e rrugës “Skender Anamali”, lagje 1, Shkoder

25.03.2019
Nr.4602 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

32 26.03.2019
Nr.4646
protokolli
Kopje të listës së punonjësve të Bashkisë Shkoder
28.03.2019
Nr.4944 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

33 26.03.2019 A ka, Bashkia Shkodër një plan për strehimin e komunitetit Rom në streha të përkohshme në lagjen Top-Hanë dhe kampet e tjera ku jeton komuniteti Rom?

04.04.2019
Nr.4789/1 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

34 27.03.2019 Informacion mbi dokumentacionin e plotë mbi një gjobë vendosur subjektit “______________” sh.p.k, nga Policia Bashkiake Shkodër 01.04.2019
Nr.5197 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

35 04.04.2019
Nr.5493 protokolli
Informacion mbi masat e ndërmarra  për mirëmbajtjen dhe plotësimin me sinjalistikë në rrugën nacionale Shkodër – Hot i Ri - Mes 17.04.2019
Nr.6454 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

36 11.04.2019
Nr.6059 protokolli
A bëhet shpallja martesore vetëm me çertifikatat e lindjes dhe me pasaportë, të të dy bashkëshortëve shqiptar, apo duhet patjetër karta e identitetit për të cilën kemi aplikuar por skemi kohe të presim aq gjatë pasi femija do lindë më shpejt?
Nr.6059/1
12.04.2019
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

37 17.04.2019
Nr.6461
protokolli

Në cilat programe, institucione, projekte kombëtare dhe ndërkombëtare ka aplikuar Bashkia Shkodër për fitimin dhe zbatimin e projekteve gjatë viteve 2014 -2018?
Sa aplikime janë bërë çdo vit gjatë kësaj periudhe dhe sa prej tyre janë fituar? Cili ka qënë objekti i aplikimit dhe shuma për të cilën është aplikuar? Nëse nuk është bërë asnjë aplikim apo është një numër i vogël aplikimesh, për cfarë arsyesh ka ndodhur kjo?

Nr.6461/1 prot
26.04.2019
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

38 26.04.2019
Nr.6155 praktike
Kopje të praktikës për një gjobë të vendosur nga KLSH me emërtimin sekuestrim /zhdëmtime në shumën 302.020 lekë në emër të.... Nr.7533 prot
06.05.2019
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

39 30.04.2019
Nr.7042 protokolli
Cilat janë zonat më të rrezikuara nga përmbytjet, numri i popullsisë, i ndërtesave dhe aktivitetet  ekonomike që ushtrohen në këto zona? Planet dhe politikat e Bashkisë Shkodër për emergjencat civile? Sa përqind e ndërtimeve në zonat e rrezikuara janë të siguruara nga fatkeqësitë natyrore? 15.05.2019
Nr.8254 prot.
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

40 06.05.2019
Nr.7484 protokolli
Nëse rezuton të keni projekte publike në zhvillim, keni dhënë leje ndërtimi apo çdo të drejte tjetër reale, në pasurinë me sip. 109.000 m2, Z.K.2597, fshati Mali Kolaj, Nj.Ad. Velipojë, Shkoder? 21.05.2019
Nr.7484/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

41 06.05.2019
Nr.7511 protokolli
Nëse rezuton të keni projekte publike në zhvillim, keni dhënë leje ndërtimi apo çdo të drejte tjetër reale, në pasurinë me sip.320.000 m2, Z.K.3838, fshati Vukatanë, Nj.Ad. Gur i Zi, Shkoder? 22.05.2019
Nr.7511/1
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

42 07.05.2019
Nr.7669 protokolli
Evolucioni i popullsisë në Theth gjatë viteve. Të ardhurat për frymë të banorëve të Thethit. Niveli i emigracionit dhe të ardhurat nga remitancat në Theth 17.05.2019
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

43 08.05.2019
Nr.7732 protokolli
Kopje të planimetrisë të rrugës “Kacelaj”, kryera me investim të Bashkisë Shkoder
14.05.2019
Nr.7732/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

44 09.05.2019
Nr.6481 praktike
Informacion për çfarëdo lloj dokumentacioni, për subjektin me NIPT ______ 09.05.2019
Nr.7882 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

45 09.05.2019
Nr.7834 protokolli
A ka përfituar Bashkia Shkodër projekte në programin “Rilindja Urbane”? Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara dhe kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e tyre. 16.05.2019
Nr.7834/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

46 07.05.2019
Nr.7602 protkolli
A është ekzekutuar nga Bashkia Shkodër, vendimi nr.74, datë 30.11.2017 i Këshillit Bashkiak Shkodër? Nëse jo, cila është arsyeja?
17.05.2019
Nr.7602/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

47 14.05.2019
Nr.8187 protokolli
Informacion nëse Bashkia Shkodër, zbaton VKM-së së Nr.68, datë 07.02.2018, “Për kufinjtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagesës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore”. 24.05.2019
Pergjigje

Përfunduar

Nuk ka

48 14.05.2019
Nr.8161 protokolli
Nëse rezuton të keni projekte publike në zhvillim, keni dhënë leje ndërtimi apo çdo të drejte tjetër reale, në pasurinë me sip.S1-3601 m2 dhe sip.S2-107263 m2 Z.K.3838 fshati Baks-Rrjoll, Nj.Ad. Velipojë, Shkoder? 22.05.2019
Nr.8161/1 prot.
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

49 17.05.2019
Nr.8457 protokolli

Plani i gadishmërisë, të dhëna historike të ndodhjes së katastrofave, të dhëna për dëme monetare dhe jetë njerëzore dhe buxheti i parashikuar për Thethin.

24.05.2019
Nr.8457/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

50 29.05.2019
Nr.9210 protokolli
Sa ka qënë numri i martesave dhe divorceve nga 2009-2018, numri i personave që kanë ndryshuar emrin dhe sa meshkuj kanë marrë mbiemrin e bashkëshorteve të tyre nga 2014-2018 në Zyren e Gjendjes Civile Shkoder? 03.06.2019
Nr.9210/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

51 30.05.2019
Nr.9304 protokolli
Informacion, për ardresat e sakta të banimit për disa shtetas 06.06.2019
Nr.9304/1
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

52 31.05.2019
Nr.9411 protokolli
Nëse rezuton të keni projekte publike në zhvillim, keni dhënë leje ndërtimi apo çdo të drejte tjetër reale, në pasurinë nr.1023, zk 3072 dhe pasuritë 987/2, 988/2, 988/3, zk 3734 fshati Pulaj, Nj.Ad. Velipojë, Shkoder? 14.06.2019
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

53 03.05.2019
Nr.7355 protokolli (në dijeni 05.06.2019
Informacion për anëtarin e institucionit të rivlerësimit z._____, mbi të ardhurat dhe fitimin e deklaruar si person fizik me NIPT _______, detyrimet tatimore të paguara ndër vite përfshi dhe sigurimet shoqërore. 06.06.2019
Nr.7355/1 prot.
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

54 07.06.2019
Nr.7959 praktike
Informacion, mbi mënyren si është dhënë leja e ndërtimit për një pallat 6-katësh në lagjen “Qemal Stafa” dhe përse nuk janë zbatuar distancat nga objektet aktuale
12.06.2019
Nr.10050 prot.
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

55 10.06.2019
Nr.7996 praktike
Informacion mbi situaten e ndriçimit në zonat periferike të qytetit. 18.06.2019
Nr.10444 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

56 10.06.2019
Nr.408 (portali pyetshtetin)
Vënie në dispozicion të listës së zyrave elektorale të partisë Fryma e Re Demokratike në territorin e Bashkisë Shkoder.

14.06.2019
Nr.10273 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

57 10.06.2019
Nr.415 (portali pyetshtetin
Informacion për listën të zyrave elektorale të Partisë Aleanca Demokratike në territorin e Bashkisë Shkodër 14.06.2019
Nr.10318 prot.
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

58 14.06.2019
Nr.10225 protokolli
Informacion mbi situaten e ndriçimit në zonat periferike të qytetit Si përgjigja nr.55
(nr.10444 prot, datë 18.06.2019)

Përfunduar

Nuk ka

59 14.06.2019
Nr.10235 protokolli
Informacion mbi ndërhyrjet dhe investimet në arsimin parauniversitar për vitin 2017-2018

24.06.2019
Nr.10235/1 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

60 14.06.2019
Nr.10237 protokolli
Informacion mbi ndërhyrjet dhe investimet në arsimin parauniversitar për vitin 2017-2018
24.06.2019
Nr.10235/1 prot

Përfunduar

Nuk ka

61 18.06.2019
Nr.10469 protokolli
Informacion për planin e investimit në aksin rrugor Shirokë-Zogaj. 03.07.2019
Nr.10469/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

62 19.06.2019
Nr.10495 protokolli
Informacion për kompetencat dhe funksionet e Bashkisë Shkodër, në Drejtorinë e Mbrotjes nga Zjarri dhe Shpëtimi
21.06.2019
Nr.10495/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

63 19.06.2019
Nr.10523 protokolli
Informacion për organizimet kulturore për 3 mujorin e parë të vitit 2019 24.06.2019
Nr.10523/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

64 19.06.2019
Nr.10524 protokolli
Informacion mbi lejen minerare dhe ushtrimin e veprimtarisë së gurores në fshatin Milan, Njësia Administrartive Postribë. 21.06.2019
Nr.10524/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

65

19.06.2019
Nr.10525 protokolli

Informacion mbi shërbimin me shezllone në plazhin Velipojë 03.07.2019
Nr.10525/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

66 19.06.2019
Nr.10538 protokolli
Informacion për kompetencat dhe funksionet e Bashkisë Shkodër në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Shërbimeve Publike, në lidhje me transportin publik vendor. 28.06.2019
Nr.10538/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

67 19.06.2019
Nr.10539 protokolli
Informacion për kompetencat dhe funksionet e Bashkisë Shkodër në Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, në lidhje me administrimin e banesave sociale 28.06.2019
Nr.10539/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

68 19.06.2019
Nr.10540 protokolli

Informacion mbi funksionet e bashkisë për mbështetjen dhe zhvillimin e biznesit të vogël.

26.06.2019
Nr.10540/1
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

69 20.06.2019
Nr.10640 protokolli
Informacion për aktivitetet e lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje. 26.06.2019
Nr.10640/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

70 21.06.2019
Nr.10696 protokolli
Informacion mbi planifikimin e invetimeve për vitin 2018-2019 për rikonstruksionin e aksit rrugor Shkodër – Velipojë 03.07.2019
Nr. 10696/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

71 04.07.2019
Nr.11710 protokolli
Sa është numri i bizneseve me kapital të huaj dhe të përbashkët, të punësuarëve në to, për periudhën 2018-2019? Në cilët sektorë ekonomik operojnë? Cilat janë politikat e bashkisë në lidhje me thithjen e investimeve të huaja dhe mbështetjen e tyre?

10.07.2019 (e.mail)

11.07.2019
Nr.11710/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

72 08.07.2019
Nr.8969 praktike
Informacion, nëse prona me sip. toke 7914 m2, e ndodhur në ZK 8591, është në pronësi të Bashkisë Shkodër dhe me çfarë akti është fituar? 15.07.2019
Nr.12330 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

73 09.07.2019
Nr.8995 praktike
Kur do të jetë vendimmarrja e Bashkisë Shkodër në lidhje me kërkesat e bëra për shfrytëzim hapësire publike nga subjekte të ndryshme dhe konkretisht për subjektin _________, pasi për këtë subjekt kemi një ankesë?A

19.07.2019
Nr.12667 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

74 11.07.2019
Nr.12106 protokolli
Sa është numri i stacioneve të plazhit që ka dhënë  bashkia për operatorët privat dhe sa është qiraja mujore? Është e njëjta e qira apo çmimi ndryshon sipas zonës?  A plotosojnë subjektet, kushtet sipas VKM nr.171 datë 27.03.2019?
Ka identifikuar Bashkia Shkodër zona në pjesën e bregdetit që derdhen ujra të zeza në det?

17.07.2019
Nr.12106/1 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

75 22.07.2019
Nr.12734
protokolli
Informacion për punën që ka bërë institucioni i bashkisë, në përputhje me VKM nr. 524, datë 11.09.2018 “Për miratimin e planit të veprimit për zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, “Mbi gruan, paqen dhe sigurinë”, 2018–2020” .

31.07.2019
Nr.12724/1 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

76

24.07.2019
Nr.9541 praktike

Kopje të planimetrisë së vendosjes me kondicionet urbane, genplanin për të gjitha katet, proçes verbalet në kuoten 000 dhe karabinasë së ndërtesës.

30.07.2019
Nr.13268 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

77

30.07.2019
Nr.13253 protokolli

Cilat janë shoqëritë e transportit publik që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Shkodër, linjat e shërbimit, stacionet dhe oraret? Kopje të listës së linjave të transportit në qytetin e Shkodrës dhe në Njësitë Administrative të Bashkisë Shkodër.

08.08.2019

Nr.13253/1 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

78

02.08.2019 Nr.13512 protokolli

Sa është numri i të punësuarve nën moshën 29 vjeç në administraten e bashkisë dhe institucionet në varësi të saj? A ka bashkia programe praktikash për të rinjtë?

14.08.2019
Nr.13512/1 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

79 02.09.2019
Nr.14927 protokolli
Sa herë ka lëvizur në udhëtime zyrtare jashtë shtetit titullari i bashkisë ( kryetari, zëvendëskryetari) në periudhën janar 2011-  gusht 2019 dhe në cilat destinacione? Sa udhëtime ka kryer me avion dhe në çfarë klasi? Sa kanë qenë kostot e secilit prej udhëtimeve (bileta, akomodimi, dietat etj)? Sa ka qenë gjatë kësaj periudhe zëri në buxhet për udhëtimet jashtë vendit?
16.09.2019
Nr.15635 prot
Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

80 02.09.2019
Nr.10746 praktike
Kopje të aktit të kontrollit të realizuar nga inspektorët e IMT-së (çdo dokument që i bashkangjitet). Formimin profesional të inspektorëve që kanë realizuar aktin e kontrollit të punimeve që po kryhen për lejen nr.340, datë 31.07.2019.

09.09.2019
Nr.15267 prot

Përgjigje

Përgjigja e dhënë, nuk ka lidhje me numrin dhe pyetjet e kërkesës së bërë.

Përfunduar

Nuk ka

81 02.09.2019
Nr.10752 praktike
Kopje të lejes së ndërtimit nr.340, datë 31.07.2019 për objektin “Adoptim banese në njësi”. Listen e punimeve që do të kryhen nga subjekti zbatues sipas lejes së dhënë.

12.09.2019
Nr.15397 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

82 03.09.2019
Nr.14997 protokolli
A ka ndërmarrë Bashkia Shkodër praktika të menaxhimit të ri publik në 4-5 vitet e fundit? Nëse po, ku konsistojnë ato? A kanë qenë të suksesshme këto praktika dhe si janë rishpërndarë të ardhurat e fituara prej tyre? Nëse mundet të kem një tabelë me të ardhurat e këtyre aktiviteteve për 3-4 vitet e fundit.

13.09.2019
Nr.15461 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

83 19.09.2019
Nr.15814 protokolli

Sa është numri i objekteve akomoduese brenda territorit administrativ të Bashkisë Shkodër, për  periudhën 2015-2019? Kopje të tyre, ku të përfshihen:  emri, lloji i shërbimit, vendndodhja etj. Kopje të planit të ndarjes së territorit të plazhit të Velipojës në plazhet private.

03.10.2019
Nr.16768 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

84 19.09.2019
Nr.15815 protokolli

Kopje të lejeve të shfrytëzimit të hapësirave publike të dhëna nga Bashkia Shkodër për periudhën 2015-2019. Kopje të hartave të vendndodhjeve të tyre.

01.10.2019
Nr.15815/1 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

85 24.09.2019
Nr.719 portal
Si duhet të veproj për të marrë, çertifikatë lindje apo vdekje të stergjyshes të lindur rreth vitit 1880 në Shkoder.

26.09.2019
Portal

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

86 01.10.2019
Nr.13572 praktike
Informacion nëse punimet ngjitur me banesën kanë leje ndërtimi

09.10.2019
Nr.17645 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

87 10.10.2019
Nr.17185 protokolli
Sa është numri i punonjësve social në Njësinë pë Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve? Sa fëmijë janë trajtuar nga kjo njësi nga janari 2018 deri në tetor 2019? Sa është numri i të miturve viktimë dhe/ose dëshmitar i veprave penale etj ….?

23.10.2019
Nr.17185/1 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

88 04.11.2019
Nr.18765 protokoll
Sa është numri i të pastrehëve, të kërkesave dhe të përfituesve nga programet sociale të strehimit? Sa është buxheti i vitit 2019 në zbatim të këtyre programeve? Sa buxhet është parashikuar në PBA 2019-2021 për këto programe?

12.11.2019
Nr.19432 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

89 06.11.2019
Nr.19039 protokolli
Informacion mbi furnizimin me ujë në fshatin Golem të Njësisë Administrative Rrethina, Shkoder

14.11.2019
Nr.19665 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

90 11.11.2019
Nr.19411 protokolli
Sa është numri i të rinjve dhe sa prej tyre studiojnë, punojnë, janë të papunë, emigrojnë? Sa % e të rinjve përbën stafin e bashkisë dhe sa të këshillit bashkiak? A ka plan veprimi për rininë për vitin 2019? A ka nisma kulturore për të rinjë të subvencionuara nga bashkia etj….? 23.12.2019
Për arsye të gamës së madhe të pyetjeve, është realizuar takim i kërkuesit me strukturat përgjegjëse për dhënien e informacionit

Përfunduar

Nuk ka

91 12.11.2019
Nr.19422 protokolli
Sa është fondi i bonusit të strehimit të shpërndarë gjatë vitit 2019 dhe sa ka qenë në tre vitet e fundit? Sa familja kanë përfituar dhe cilat janë kriteret e përzgjedhjes?

22.11.2019
Nr.19422/1 prot

Përgjigje

Përfunduar

Nuk ka

92 18.11.2019
Nr.19875 protokolli
Sa orë në ditë furnizohet me ujë Bashkia Shkodër? Kur janë bërë investimet e fundit në rrjetin e ujësjellësit? Sa është vlera e investimeve nëse janë bërë? Sa banorë ka Bashkia Shkoder? Kjo kërkesë me datë 20.11.2019, i është përcjellë për trajtim Ndërmarrjes Ujësjellës Kanalizime sh.a, Shkoder
93 25.11.2019
Nr.20301
protokilli
Sa ka qenë numri i konsultimeve me publikun dhe i kërkesave për informacion nga OSHC për vitin 2018 dhe 2019? Në sa projekte është përfshirë bashkia me OSHC në këto dy vite? A ka bashkia buxhet dedikuar OSHC? 06.12.2019
Nr.2126 prot
http://www.bashkiashk oder.gov.al/web/informacion_per_shoqatat_2753.pdf

Përfunduar

Nuk ka

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës