Kërko

Raportime

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT VITI 2020

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit viti 2020.

Anekset e monitorimit viti 2020.

Matrica e realizimit të viti 2020.

Tabelat e realizimit të buxhetit të vitit 2020.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 8-MUJORI VITI 2020

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 8- mujori viti 2020.

Anekset e monitorimit 8- mujori viti 2020.

Matrica e realizimit të 8- mujori viti 2020.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 4-MUJORI VITI 2020

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 4- mujori viti 2020.

Anekset e monitorimit 4- mujori viti 2020.

Matrica e realizimit të 4- mujori viti 2020.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT VITI 2019

Raporti i performancës së vitit 2019

Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit 2019

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit viti 2019.

Anekset e monitorimit viti 2019.

Matrica e realizimit të viti 2019.

Tabelat e realizimit të buxhetit të vitit 2019.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 8-MUJORI VITI 2019

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 8- mujori viti 2019.

Anekset e monitorimit 8- mujori viti 2019.

Matrica e realizimit të 8- mujorit viti 2019.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 4-MUJORI VITI 2019

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 4- mujori viti 2019.

Anekset e monitorimit 4- mujori viti 2019.

Matrica e realizimit të 4- mujori viti 2019.

RAPORTIM I ZBATIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2018

Raporti i performancës së vitit 2018

Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit te buxhetit 2018.

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2018.

Anekset e monitorimit viti 2018.

Matrica e realizimit të vitit 2018 sipas programeve.

Tabelat e realizimit të buxhetit të vitit 2018.

RAPORTIM I ZBATIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2018(JANAR-GUSHT)

Matrica 8-mujori 2018

Anekset e monitorimit 8-mujorit 2018

Relacioni i zbatimit te Buxhetit te vitit 2018(Janar-Gusht)

RAPORTIM I ZBATIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2018(JANAR- QERSHOR)

Matrica 6-mujori 2018

Relacioni i zbatimit te Buxhetit te vitit 2018(Janar-Qershor)

RAPORTIM I ZBATIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2018(JANAR-PRILL)

Relacioni I zbatimit te Buxhetit te vitit 2018 (Janar-Prill)

RAPORTIM PËR VEPRIMTARINË FINANCIARE DHE ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2017

RAPORTIM PËR VEPRIMTARINË FINANCIARE DHE ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2016

Relacioni i zbatimit të Buxhetit të vitit 2016
Tabelat e zbatimit të Buxhetit të vitit 2016

Evidencat e shpenzimeve të Bashkisë Shkodër gjatë vitit 2016 sipas muajve bazuar në Buxhetin e vitit 2016.

RAPORTIM PËR VEPRIMTARINË FINANCIARE DHE ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2015

Relacioni i zbatimit të Buxhetit të vitit 2015


 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës