Kërko

Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes 2019

Nr. Data e njoftimit Tematika e dëgjesës publike Vendi i dëgjesës Data e dëgjesës Ora e dëgjesës
01 21.12.2018 Për miratimin e programit të transparencës  Salla e Bashkisë Shkodër 10.01.2019 11:00
02 07.02.2019 Plani lokal për veprimin e zhurmave në mjedis Salla e Bashkisë Shkodër 05.03.2019 10:00
03 08.02.2019  Projekt-Studimi i trafikut lëvizshmëria dhe semaforët në qytetin e Shkodrës Salla e Bashkisë Shkodër 09.03.2019 11:00
04 28.03.2019  Për Miratimin e planit lokal për veprimin e zhurmave në mjedis Salla e Bashkisë Shkodër 08.04.2019 11:00
05 29.03.2019 Për Miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxetor afatmesëm 2020-2022 të Bashkisë Shkodër  Salla e Bashkisë Shkodër 08.04.2019 12:00
06 07.05.2019

1-Pr/vendim:Për ndryshimin e pjesshëmte V.K.B nr. 51 datë 14.04.2009"Për miratimin e listes së pjesshme të pronave të paluajtshme shtetërore që kërkohen për transferimin në pronësi të Bashkisë Shkodër"për heqjen nga nga lista e pasurive te transferuara ne pronesi te Bashkisë Shkodër, miratuar me V.K.B nr.421, datë 02.06.2010' të ndryshuar, te pronave 45,58,65,109, sipas formularit për heqjen nga inventari i pronave te paluajtshme shtetërore".
2-Pr/vendim: "Për dhënie pëlqimi për miratimin e vazhdimit të dhënies me qira(Procedurë konkuruese) me afat 5-vjeçar për objektin "Njësia thertore(therje Kafshëve) ndodhur në zonen kadastrale ZK 1495, Dobraç- Njësia Administrative Rrethina- Bashkia Shkodër, me sipërfaqe totale 1131m2,(nga të cilat 425m2 objekt, 706 m2 truall/shesh funksional)ne pasurinë nr.152/2".

Salla e Bashkisë Shkodër 16.05.2019 11:00
07 07.05.2019 Projekt-Studimi i trafikut lëvizshmëriadhe semaforët në qytetin e Shkodrës Salla e Bashkisë Shkodër 15.05.2019 11:00
08 08.05.2019 Për disa ndryshime të V.K.B nr.82 datë 20.12.2018 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2019 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtarë 2019-2021 në Bashkinë Shkodër Salla e Bashkisë Shkodër 15.05.2019 17:00
09 30.08.2019  Për draftin e projektplanit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe ndryshimeve në paketën fiskale të Bashkisë Shkodër Nj.A/ Lagje

07.09.2019

13.09.2019

10 03.12.2019 Projekt-Vendim për miratimin e buxhetit të vitit 2020 të Bashkisë Shkodër Salla e Bashkisë Shkodër 10.12.2019 12:00
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës