Kërko

Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes

 

Nr. Data e njoftimit Tematika e dëgjesës publike Vendi I dëgjesës Data e dëgjesës Ora e dëgjesës
1 06.12.2018 Pr/ Vendim: “Për ndryshimin e pjesshëm të VKB nr. 51, datë 14.04.2009 “Për miratimin e listës së pjesshme të pronave të paluajtëshme shtetërore që kërkohen për transferimin në pronësi të Bashkisë Shkodër Salla e Këshillit Bashkiak 14.12.2018 11:00
2 06.11.2018 Draft Buxheti i vitit 2019 dhe plani buxhetor afatmesëm 2019-2021 i Bashkisë Shkodër (matrica) Salla e Këshillit Bashkiak 06.12.2018 11:00
3 02.11.2018 Për disa ndryshime në VKB nr. 1, datë 22.1.2016 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në bashkinë Shkodër“, të ndryshuar Salla e Këshillit Bashkiak 22.11.2018 11:00
4 29.10.2018 Plani Social i Zonës Bashkia Shkodër  2018-2021 . Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore 2018-2020 Salla e Këshillit Bashkiak 06.11.2018 11:00
5

Në kuadër të përgatitjes së Buxhetit të vitit 2019 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021 përfundimtar

Në  NJA dhe Lagjet e qytetit 10.10.2018-26.10.2018
6 19.09.2018 Për dhënie pëlqimi për dhënie me qira të ekonomisë pyjore/kullosore “Rosek- Rrjoll NJA Postribë 18.09.2018 11:00
7 02.07.2018 Për Miratimin e Rregullores së Organizimit dhe Funksionimit të Komisionit të Apelimit Tatimor të Bashkisë Shkodër Salla e Këshillit Bashkiak 09.09.2018 11:00
8 06.06.2018 Për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2019-2021 për Bashkinë Shkodër Salla e Këshillit Bashkiak 12.06.2018 11:00
9 17.05.2018  Mbi sipërfaqet pyjore të mundëshme ku mund të kryhen punime agropylltarie Grude e Re 25.05.2018 18:00
10 11.05.2018

Për draftin e fazes së parë të planit buxhetor afatmesëm 2019-2021 të bashkisë Shkodër dhe lehtësive tatimore në vijim të ndryshimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”

Në  NJA dhe Lagjet e qytetit 21.05.2018-29.05.2018
11 10.04.2018 Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2017 dhe rishpërndarje e fondeve të trashëguara të Bashkisë Shkodër Salla e Këshillit Bashkiak 16.04.2018 11:00
12 24.01.2018 Për miratimin e kritereve të sistemit të pikëzimit për përzgjedhjen e familjeve në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6% të fondeve të kushtëzuara për bllok ndihmën ekonomike dhe /ose me fondet e buxhetit vendor Salla e Këshillit Bashkiak 29.01.2018 11:00
13 21.12.2017 Draft Rregullorja për administrimin e shërbimit të kullimit në Bashkinë Shkodër Salla e Këshillit Bashkiak 05.01.2018 11:00

Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes 2019.

Për më shumë informacion mund të klikoni në linkun www.bashkiashkoder.gov.al- Keshillim me Publikun

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës