Kërko

Projketvendimet për shqyrtim në mbledhjen e këshillit të bashkisë Shkodër, nëntor 2020

20.11.2020

Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“ njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e premte, datë 27 Nëntor 2020, ora 17:00, me rend dite si më poshtë:

  1. Pr/ Vendim : “ Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (deri në 6%), për muajin Tetor 2020"
  2. Pr/ Vendim: “Për miratimin për dhënie me qira/enfiteozë të pronës thertore tek ura e bunës me nr. Pasurie 19/63 me sipërfaqe 633m2 nga të cilat 492 m2 ndërtesë, me nr.pasurie 19/156 e llojit truall me sip 258 m2 e ndodhur në zonën kadastrale 8591-indeksi i hartës r-3, me nr.rendorë 107,në listën e inventarit të pronave, me qëllim me objekt zhvillimit të pronës me fushë përdorimi sipas VKB nr.9, datë 26.2.2020”
  3. Pr/ Vendim: ”Për dhënie pëlqimi për dhënie me qira të sipërfaqes 10m2 truall, subjektit Vodafone Albania sh.a., në stadiumin Loro Boriçi, ndodhur në zonën kadastrale 8591, me sip.28634 m2, pasuria nr.7/39, fletë inventari 221, në pronësi të Bashkisë Shkoder”
  4. Pr/ Vendim: ”Për dhënie pëlqimi për dhënie me qira të sipërfaqes 10m2 truall, subjektit Albtelekom Albania sh.a., në stadiumin Loro Boriçi, ndodhur në zonën kadastrale 8591, me sip.28634 m2, pasuria nr.7/39, fletë inventari 221, në pronësi të Bashkisë Shkoder”
  5. Pr/ Vendim ”Për dhënien e pëlqimit për shitjen me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit Vllaznia sh.a. në masën 100%”

Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

Grafiku i mbledhjeve të komisioneve:

Nr.

Komisione

Dita

Data

Ora

1

Komisioni për çështje ligjore

E merkure

25.11.2020

11:00

2

Komisioni i shëndetësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit

E merkure

25.11.2020

12:00

3

Komisioni i financave, buxhetit dhe aseteve

E merkure

25.11.2020

13:00

4

Komisioni i mjedisit

E merkure

25.11.2020

14:00

5

Komisioni i sherbimeve sociale, strehimit

E merkure

25.11.2020

15:00

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës