Kërko

Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e këshillit të Bashkisë Shkodër, Shkurt 2021

19.02.2021

Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“ Aktit Normativ nr.3, datë 15.03.2020 ”Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”,i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër online, ditën e premte, datë 26 Shkurt 2021, ora 17:00, me rend dite si më poshtë:

1. Pr/ Vendim “ Për plotësim vakancës dhe dhënien e mandatit anëtarit të këshillit bashkiak“
2. Pr/ Vendim: Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin janar 2021”
3.
Pr/ Vendim Për miratimin e raportit të vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të bashkisë Shkodër për vitet 2022-2024”
4.
Pr/ Vendim Për dhënie pëlqimi në parim për dhënie me qira të pasurisë prej 4.5 ha, ndodhur në ekonominë pyjore pruemos sheldi, njësia administrative Gur i Zi, Bashkia Shkodër, ngastra 087°, për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe veprimtari turistike kampingje (kënde lodrash, mjedise sportive, shlodhëse etj”
5. Pr/ Vendim: “Për miratimin e vlerës së subvencionimit të qirasë për përfituesit e banesave sociale me qira pranë qendrës komunitare për familjen nr.6 dhe përjashtimin nga pagesa e qirasë të përfituesve të subvencionimit në raport me nivelin e të ardhurave”
6. Pr/ Vendim: “Për miratimin e sistemeve të pikëzimit për programet e strehimit social për vitin 2021”
7. Pr/ Vendim: “Për vazhdimin e financimit të disiplinave sportive sipas PBA 2021-2023, programi Sport dhe Argëtim, përmes metodologjisë LOD, pas mbylljes së funksionimit të Sport Klub Vllaznia
8. Diskutime jashtë rendit të ditës

Grafiku i mbledhjeve të komisioneve

Nr.

Komisione

Dita

Data

Ora

1

Komisioni i mandateve

E merkure

24.2.2021

11:00

2

Komisioni për çështjet ligjore

E merkure

24.2.2021

12:00

3

Komisioni bujqesise,pyjeve, menaxhimit te ujrave dhe mbrojtjes se mjedisit

E merkure

24.2.2021

13:00

4

Komisioni i sherbimeve sociale, strehimit

E merkure

24.2.2021

14:00

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës