Kërko

Projektvendimet

Në mbështetje të neneve 136-139 të ligjit nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare“, të ndryshuar, nenit 13 të statutit të Shoqërisë Aksionare “Klubi i Futbollit Vllaznia“ sh.a., njoftoj thirrjen e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme të shoqërisë aksionare K.F.Vllaznia sh.a., ditën e Premte, datë 29 Maj 2020, ora 11:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak, me rend dite si më poshtë:

1. Pr/ Vendim: “ Për zvogëlim të thjeshtuar të kapitalit aksionar.“

2. Pr/Vendim: “Për miratimin e buxhetit të shoqërisë aksionare Klubi i Futbollit Vllaznia sh.a., për vitin 2020“

3. Pr/Vendim: “Për miratimin e pasqyrave financiare për vitin 2018 të shoqërisë aksionare K.F.Vllaznia sh.a“.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës