Kërko

Projektvendimet

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e këshillit bashkiak Shkodër“, nenit 5 të Aktit Normativ nr.3, datë 15.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19“, në kushtet e situatës së krijuar për shkak të COVID-19, njoftoj thirrjen e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit Bashkiak Shkodër, e cila do mbahet elektronikisht ditën e Premte, datë 3 Prill 2020, ora 11:00, me rend dite si më poshtë:

 

 

 

1.       Pr/vendim: “ Për miratim rezolute “;

 

2.       Pr/vendim: “ Për disa ndryshime në VKB nr.1, datë 22.1.2016 “Për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Shkodër“, të ndryshuar;

 

3.       Pr/vendim: “Për miratimin e vlerës maksimale të subvencionimit të qirasë mesatare në treg të lirë“

 

 

                                      

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës