Kërko

Projektvendimet

Informacion në lidhje me projektvendimet e depozituara pranë Këshillit Bashkiak Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 3, (a) pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a“ të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftoj thirrjen e mbledhjes jashtë radhe të Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Premte, datë 13 Dhjetor 2019, ora 13:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak, me rend dite si më poshtë:

 

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës