Kërko

Projektvendimet

Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“ njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e premte, datë 30 Tetor 2020, ora 17:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak, me rend dite si më poshtë:

  1. Dëgjesë me Kryetarin e Bashkisë dhe Administratorin e K.F.Vllaznia sh.a., mbi disa çështje të K.F.Vllaznia sh.a., referuar kërkesës së një grupi këshilltarësh.
  2. Pr/ Vendim: Për miratimin e shitjes së mjeteve të transportit me procedurë ankandi publik për skrap”
  3. Pr/ Vendim: “Për miratimin për dhënie me qira/enfiteozë të pronës thertore tek ura e bunës me nr. Pasurie 19/63 me sipërfaqe 633m2 nga të cilat 492 m2 ndërtesë, me nr.pasurie 19/156 e llojit truall me sip 258 m2 e ndodhur në zonën kadastrale 8591-indeksi i hartës r-3, me nr.rendorë 107,në listën e inventarit të pronave, me qëllim me objekt zhvillimit të pronëes me fushë përdorimi sipas VKB nr.9, datë 26.2.2020”
  4. Pr/ Vendim ”Për miratimin e planit të aktiviteteve të këshillit bashkiak shkodër për vitin 2021”
  5. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

Grafiku i mbledhjeve të komisioneve si mëposhtë vijon:

Nr.

Komisione

Dita

Data

Ora

1

Komisioni për çështje ligjore

E enjte

29.10.2020

10:00

2

Komisioni i shëndetësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit

E enjte

29.10.2020

11:00

3

Komisioni i financave, buxhetit dhe aseteve

E enjte

29.10.2020

12:00

4

Komisioni i vlerësimit të figurave dhe emërtesave

E enjte

29.10.2020

13:00

5

Komisioni i sherbimeve sociale, strehimit

E enjte

29.10.2020

14:00

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës