Kërko

Projektbuxheti afatmesem 2021-2023

Faza I-rë

Kalendari i përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 dhe buxhetit vjetor 2021

Faza II-të

Raporti i vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të bashkisë së Shkodrës për vitet 2021 - 2023

Faza III-të

Tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Shkodër

Faza IV-t

Projekti i parë i programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Shkoder

Faza V-të

Tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Shkodër.

Projekti i rishikuar i programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Shkoder

1. FPT e programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 e rishikuar
2. Matrica e rishikuar e programit buxhetor afatmesëm 2021-2023
3. Relacioni i rishikuar i programit buxhetor afatmesëm 2021-2023
4 .Shtojcat e programeve FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023

Faza VI-të

Projekti perfundimtar i programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Shkodër

1. Shkresa dërguar Keshillit Bashkiak Shkoder, Projektvendimi "Për miratimin e Buxhetit të vitit 2021 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm përfundimtar 2021-2023 të Bashkisë Shkodër"
2. Tabelat
e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023
3. FPT
e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023
4. Matrica
e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023
5. Shtojca
 e programeve FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023
6. Relacioni
i Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës