Kërko

Projekt-Vendimet

 Projekt Vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak datë 18 Janar 2019

1. "Për propozim për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Janar 2019“.

2. “Për dhënien e paaftësisë dhe invaliditetit të punës për muajin Janar 2019“, “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin Dhjetor 2018“, dhe “Për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike për kategoritë përfituese të ndihmës ekonomike, për muajin Dhjetor 2018“.

3. “Për miratimin e nivelit të bursave për studentët e vitit të parë në universitetet publike për vitin akademik 2018-2019“.

4.  “Për dhënien e ndihmës financiare dhe miratimin e dokumentacionit të vlersimit të dëmeve të shkaktuara nga zjarri, për familjet e Valentin Kola dhe Ndue Paplekaj“.

5. “Për rishqyrtim të VKB nr. 79, datë 4.12.2018 “Për disa ndryshime në VKB nr. 1, datë 22.1.2016 “Për taksat dhe tarifat vendore në bashkinë Shkodër“, të ndryshuar .

6. “Për disa ndryshime në VKB nr. 6, datë 30.1.2018 “Për miratimin e nivelit të pagave të funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të bashkisë Shkodër dhe institucioneve të varësisë”

7.“Për një shtesë në VKB nr. 68, datë 2.10.2018 “Për miratimin e listës së përfaqësuesve të qeverisjes vendore në bordet e institucioneve arsimore në Bashkinë Shkodër“.

8. “Për miratimin e listës së përfaqësuesve të qeverisjes vendore në bordet e institucioneve arsimore private në Bashkinë Shkodër“.

9. “Për miratimin e programit të transparencës në bashkinë Shkodër“

10. “Për ndryshimin e pjesshëm të VKB nr. 51, datë 14.04.2009 “Për miratimin e listës së pjesshme të pronave të paluajtëshme shtetërore që kërkohen për transferimin në pronësi të Bashkisë Shkodër“, për heqjen nga lista e pasurive të transferuara në pronësi të bashkisë Shkodër, miratuar me VKM nr. 421, datë 2.6.2010 “Për miratimin e listës përfundimtare (të pjesshme) të pronave të paluajtëshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të bashkisë Shkodër, të qarkut Shkodër të Shkodrës, të ndryshuar“, sipas lidhjes 1, me nr rendor 17-18-19-22-23, sipas formularit për heqjen nga inventari i pronave të paluajtëshme shtetërore, bashkëlidhur“(pikë e shtyrë nga mbledhja e kaluar).

11.Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës