Kërko

Projekt-Vendimet

 Projekt Vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak datë 20 Shtator 2018

1. Për propozim  për  dhënien  e ndihmës  ekonomike për  muajin Shtator 2018  

-Per  dhenien   e paaftesise   dhe  invaliditetit   te punes  per   muajin  Shtator 2018",   "Për përdorimin  e fondit  të kushtezuar për bllok ndihmën ekonomike  deri ne 6% për  muajin  Gusht 2018",  "Për miratimin  e kompensimit  të çmimit  të energjisë elektrike  për  kategoritë  përfituese   të  ndihmës  ekonomike,  për  periudhën   Korrik- Gusht 2018".

 

2.Për   miratim   shtese  plani   në   buxhetin   e  bashkisë   Shkodër   në programin 6260   "shpenzime  publike"  në  shumën   29,422.50   Euro, me  burim financimi  donacion .
3.Për   miratim   shtese  plani   në  buxhetin   e  bashkisë   Shkodër   në programin 6260   "shërbime  publike   vendore ",   në  zërin   "sherbime   kapitale   të trupëzuara"  në shumën  53,402 Euro,  me burim financimi  donacion .
4.Për   miratim   shtese  fondi    në  buxhetin   e  bashkisë   Shkodër   në programin   10430  "përkujdesi  social",  zëri  "shpenzime  kapitale  të patrupëzuara" në shumën  51,429.25 Euro, me burim financimi  donacion .
5.Për dhenie pëlqimi për  dhenie me qira të ekonomisë pyjore/kullosore "Rosek-Rrjoll",   njësia administrative  Postribë. 6.Për  miratimin   e  listës  së përfaqësuesve    të  qeverisjes   vendore  në bordet e institucioneve  arsimore  të bashkisë Shkodër
7.Për shfuqizim  të VKB nr. 60, datë 17. 06.2015 dhe miratim të vlersimit paraprak dhe masës së shpërblimit  për shpronësimin  për  interes publik  të pronarve të pasurive  të paluajteshme,  pronë  private  që preken  për  efekt  investimi publik  të objektit:  "sistemim  blloqe banimi (rruga Shaban Bushati) .
8.Për miratimin  e kërkesës  së bashkisë  Shkodër  dhe dokumentacionin tekniko-ligjor për  dhënie  ndihmë finnaciare familjes se z.Arben Milani,  banesa e te cilit eshte demtuar nga zjarri .
9.Për një shtesë  në  VKB nr. 62, datë  20.8.2018   "Për dhenie  ndihmë financiare familjeve që u janë  djegur banesat.
10.Për disa korigjime  në VKB nr. 54, datë 19. 7.2018
11.Për zgjedhjen  e një anëtari,  përfaqesues   i këshillit  bashkiak  Shkodër  në këshillin administrativ  të Spitalit Rajonal  Shkodër 12.Propozim për dhënie titulli "Qytetar Nderi"

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës