Kërko

Projekt-Vendimet

 Projekt Vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak datë 19 Tetor 2018

1."Për propozim  për  dhënien  e ndihmës  ekonomike  për  muajin  Tetor 2018".

2."Për dhënien  e paaftësisë  dhe invaliditetit  të punës  për  muajin  Tetor 2018 "."Për perdorimin  e fondit  të kushtëzuar për  bllok ndihmën ekonomike  deri në 6% për muajin Shtator 2018",dhe"Për miratimin e kompensimit të  çmimit të energjisë elektrike për kategoritë përfituese të ndihmës   ekonomike,për muajin Shtator 2018".

3."Për  miratimin  e  rishpërndarjes   së fondit   të  zërave   të  projekteve investimeve  dhe shpenzimeve  korente,  brenda të njëjtit program për vitin 2018".

4."Për dhënie pëlqimi  për  dhënie me qira të ekonomise pyjore/kullosore "Rosek-Rrjoll",njësia administrative Postribë, ngastra 6 dhe 7, me afat 25 vjet,për servitut kalimi për shfrytëzimin e mineralit gëlqeror të mermerizuar, bazuar në lejen minerare nr.1835,datë 30.06.2017".

5.Paraqitja  e raportit 8 mujor të vitit 2018 të monitorimit  të zbatimit  të buxhetit.

6.Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës