Kërko

Profili i edukimit

  SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR
  NIVELET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
 Arsimi parashkollor
 Arsimi bazë
 Arsimi fillor
 Arsimi i mesëm i ulët
 Arsimi i mesëm i lartë
 Gjimnazi
 Arsimi i mesëm profesional dhe arsimi imesëm i orientuar

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës