Kërko

Procedurat e ankimimit lidhur me procesin e këshillimit me publikun

Ku palët e interesuara, mendonjnë se i është cënuar e drejta për njoftim dhe kosultim publik, mund të ankohen:
pranë Kryetarit të Bashkisë Shkodër në voltanaademi@bashkiashkoder.gov.al, në info@bashkiashkoder.gov.al, ose me postë në Bashkia Shkodër, rruga “13 dhjetori”, Shkodër, kur projektakti nuk është miratuar ende pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në adresën info@idp.al ose me postë në rruga “Abdi Toptani”, Nd.5, kodi postar 10101, Tiranë, brenda 30 ditëve nga data e miratimit të aktit.
Me marrjen e ankesës, Bashkia Shkodër, merr masa për korrigjimin dhe reflektimin e vëretjeve të paraqitura, njofton palën e interesuar për masat e marra si dhe e fton të japë komentet dhe rekomandimet për projektaktin.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës