Kërko

Porte

• Shkodra lidhet me Portin e Durrësit me rrugë automobilistike, në një distancë prej 106 km. Ky port ofron udhëtime të përditshme me Barin, Ankonën dhe Triesten.
• Me Portin e Shëngjinit me rrugë automobilistike, në një distancë prej 45 km. Ky port shfrytëzohet për transportin e mallrave dhe përbën një tjetër element të rëndësishëm të rrjetit të transportit për Shkodrën.
• Me Portin e Barit, Mali i zi, në një distancë prej 48 km.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës