Kërko

Për Biznesin

Me zbatimin e reformës së ndarjes së re administrative territoriale të Shqipërisë, Bashkia Shkodër, në krahasim me organizimin e mëparshëm është rritur në hapësirë. Ky ndryshim ka sjellë një rol të ri për zhvillimin dhe menaxhimin territorial. Në këtë situatë të re bëhet e domosdoshme përpjekja për të përcaktuar drejtimet që duhen ndjekur në të ardhmen, duke u fokusuar dhe përdorur mirë burimet ekzistuese. Ndaj çështja kryesore është përkthimi i shumëllojshmërisë së avantazheve konkurruese në mundësi për investimet e huaja, të cilat do të ndikojnë zhvillimin social dhe ekonomik, duke bërë të mundur që çdo territor të kontribuojë në mirëqenien e Bashkisë.
I konceptuar si një dokument konciz, broshura ’’Të investosh në Shkodër’’ do të jetë një udhërrëfyes i vyer për tërheqjen e investitorëve të huaj. Ky dokument përfaqëson përpjekjet e administratës së Bashkisë për të bërë një koordinim horizontal të aktorëve lokal dhe koordinim vertikal midis niveleve të ndryshme qeverisëse për çështjet e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik.
Rritja ekonomike dhe hapja e vendeve të reja të punës në ekonomitë në zhvillim, varen nga dy faktorë kryesorë: tërheqja e investitorëve të huaj dhe zhvillimi i NVM-ve. Klima e favorshme e biznesit është thelbësore për tërheqjen e investimeve të huaja dhe për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Në këtë kuadër, politikat e zhvillimit të Bashkisë Shkodër do të jenë të fokusuara në zhvillimin e një ekonomie të gjallë për qytetin dhe zonat rurale sipas parimit të plotësueshmërisë ndërmjet qytetit dhe zonave rurale. Prandaj nismat tona do të nxisin skemat për vetëpunësim dhe për krijimin e sipërmarrjeve të vogla, kryesisht për grupet që kanë pak ose aspak përvojë në këtë fushë siç janë të papunët, gratë dhe të rinjtë. Do të përkrahim skema që forcojnë konkurueshmërinë e firmave ekzistuese nëpërmjet rrjetëzimit, zhvillimit, përhapjes së teknologjive inovative  si dhe mbështetjes në marketing. Do të vazhdojmë të përdorim elementet tradicional të zhvillimit ekonomik lokal, siç janë zonimi dhe zhvillimi i parqeve industriale. Gjithashtu do të përdorim instrumente të tilla, si: promovimi i sipërmarrjes, inkubatorët dhe promovimi i clusterave të biznesit. Bashkia do të luajë një rol të rëndësishëm në krijimin e një mjedisi miqësor për investime dhe cilësi më të mirë jetese për qytetarët nëpërmjet rritjes së mundësive për punësim.

Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
07.04.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
02.04.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
19.03.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
17.03.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës