Kërko

Për Biznesin

Biznesi  i  vogël  konsiderohet motor i zhvillimit në ekonominë e tregut të lirë, i cili së bashku me atë të biznesit të mesëm zë një peshë të rëndësishme. Referuar të dhënave që disponojmë si Drejtori e të Ardhurave  rezulton se në të gjithë territorin e Bashkisë operojnë mbi 2350 biznese të vogla dhe mbi 860 të mëdha. Biznesi i vogël ka një shtrirje të gjërë gjeografike në të gjithë territorin e Bashkisë. Kjo kategori ofron pothuajse shërbimet bazë ndaj konsumatorit.
Shpërndarja e bizneseve sipas sektorëvë të ekonomisë, ku biznesi është më aktiv janë tregtia me  49%, shërbimet me 24% industria me 11% transporti me 10% . Përsa i përket karakteristikave të organizimit të tij, kryesisht biznesi i vogël është familjar, i fokusuar në tregti  dhe shërbime dhe më rallë në prodhim. Përsa i përket shpërndarjes gjeografike më shumë se 55% është i përqëndruar në njësitë administrative nr.1, 3, 4. Biznesi i madh është i përqendruar kryesisht në Zonën  Industriale dhe organizimi i tyre ështe në formën e Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar  ( Sh.p.k ). Sipas statistikave që ka Drejtoria e të Ardhurave  në Bashkinë Shkodër ka një progres të lehtë në sektorin e ndërmarrjeve të vogla por ajo paraqitet në nivele më të ulta në krahasim me qytetet si Tirana , Durrësi, Vlora. Nuk ka qendra  të veçanta studimesh që të bëjnë parashikime orientuese për biznesin dhe biznesit i mungon informacione për trendet ekonomike të së ardhmes.
 Financimet për biznesin nga bankat kanë patur një rritje, por gjithsesi kredia konsiderohet e pamjaftueshme  për t’iu dhënë një nxitje të  shpejtë të sektorit. Kushtet që kërkojnë bankat janë jo të favorshme për bizneset sidomos për atë të vogël. Garancia e kërkuar zë rreth 120% - 150% të kredisë së kërkuar, si edhe interesat janë të larta.

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës