Kërko

Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

Projekt aktin dhe relacionin shpjegues për tu konsultuar me publikun mund ta gjeni në faqen e internetit  -Këshillim me Publikun. 
Brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit e të konsultimit publik, mund të dorëzoni komente dhe rekomandime me postë në adresën: Bashkia Shkodër, rruga “13 Dhjetori”, nr.1, Shkodër ose me postë elektronike në adresën: lutfija.fisnik@bashkiashkoder.gov.al.Vendi, data dhe ora e konsultimit me publikun është në faqen zyrtare të internetit http://www.bashkiashkoder.gov.al- Këshillim  me Publikun .

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës