Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 434
09.04.2021
Në kuadër të shpalljes së thirrjes publike për projekt propozime vazhdimin e financimit të disiplinave sportive përmes metodologjisë LOD, të programit RELOAD...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit,Rinisë dhe Sportit
07.04.2021
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
18.02.2021
Bashkia Shkodër ka shpallur thirrjen e hapur publike për organizatat e shoqërisë civile për dorëzimin e projekt propozimeve përmes metodologjisë LOD të Programit ReLOaD...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
12.02.2021
Bashkia e Shkodrës ka një traditë të bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizatat e shoqërisë civile. Një nga objektivat e saj është bashkëpunimi me shoqёrinë civile, me qellim realizimin e objektivave zhvillimore të Bashkisë Shkodër...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
05.02.2021
Bashkia e Shkodrës ka një traditë të bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizatat e shoqërisë civile. Një nga objektivat e saj është bashkëpunimi me shoqёrinë civile, me qellim realizimin e objektivave zhvillimore të Bashkisë Shkodër...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
03.02.2021
Bazuar në ligjin nr. 22/2018 “Për strehimin social”, Vkm nr.384, datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit...
Burimi: Drejtoria e Shërbimimeve Sociale dhe Strehimit
25.01.2021
Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar, VKB Nr. 63, datë 28.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2021 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm përfundimtar 2021 – 2023...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik
25.01.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
Burimi: Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit
19.01.2021
Bashkia Shkodër shpall Thirrjen për Aplikime për të gjitha subjektet publike dhe private të cilët janë të interesuar për të për fituar statusin “Pronar social” në zbatim të nenit 23, pika 2 të ligjit nr. 22.2018 “Për strehimin social”...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale dhe Strehimit
08.01.2021
Burimi: DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK SHKODËR
Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës