Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 335
17.01.2020
Ekipi i boksit në SportKlub “Vllaznia” është pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1947 dhe më pas me rifillimin e këtij sporti pas vitit 1990. Ky ekip merr pjesë në të gjitha aktivitetet kombëtare në bazë të rregullores të FSHB...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
16.01.2020
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturor “Karnavale”....
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
16.01.2020
Bashkia Shkodër shpall konkurs të hapur për autorë dhe regjizorë për vënie në skenë të projekteve të vitit 2020, në Teatrin “Migjeni”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
13.01.2020
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale si dhe trajnimit Start SMART që parashikohen të fillojnë për muajt Janar - Shkurt 2020...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
16.12.2019
Bashkia Shkoder njofton per pjesemarrje ne konkurim publik “Për dhenien me qira me konkurrim,” Njesia Thertores(prerje bagetive)” ndodhur ne ZK 1495, Dobrac-Njesia Administrative Rrethina, Bashkia Shkoder me siperfaqe totale 1131 m2(nga ku 425 m2 objekt,706 m2 truall/shesh funksional),në pasurine nr.152/2...
Burimi: Drejtora Juridike
06.12.2019
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale si dhe trajnimit Start SMART që parashikohen të fillojnë për muajt Dhjetor 2019 - Janar 2020...
Burimi: Drejtora Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
27.11.2019
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 06/11/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër,për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturor gjatë muajit dhjetor “Shkodra n’Fest”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
27.11.2019
Në mbështetje të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, VKM nr. 686 datë 22.11.2017 “Për Miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit"...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
13.11.2019
Në zbatim të VKM-së Nr. 730, datë 20.10.2016 “Për miratimin e rregullores për kushtet, kriteret, tarifat, afatet dhe procedurën për klasifikimin e strukturave akomoduese”, të ndryshuar si dhe Urdhrit të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr. 267, datë 24.07.2019, ...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
10.11.2019
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale si dhe trajnimit Start SMART që parashikohen të fillojnë për muajt Nëntor - Dhjetor 2019...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës