Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 186
25.05.2018
Të nderuar Prindër dhe Banorë të Bashkisë Shkodër ! Duke marrë shkas nga kërkesa e ardhur nga shkolla teknike pyjore “Kolë Margjini” Shkodër ku parashtrohet mundësia e rritjes së prurjeve të kontigjenteve të reja nxënës vemë në vemendjen Tuaj se : Ndjekja e arsimit profesional dhe në veçanti Shkollës Teknike pyjore “Kolë Margjini” ofron mundësi punësimi...
Burimi: DREJTORIA E MJEDISIT PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE
18.05.2018
Në mbështetje dhe zbatim të ligjit nr. 9632, dt. 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, udhëzimit nr.24, datë 02.09.2008 ...
Burimi: Bashkia Shkodër
17.05.2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për pjesëmarrje për kompozitorë të rinj dhe të afirmuar për FESTIVALIN E KËNGËS QYTETARE “LULEBORË”. Përshkrimi i projektit: Dy vitet e fundit në Teatrin Migjeni, u zhvillua, mbas 27 vitesh, Festivali i kangës qytetare “Luleborë”, në të cilin u paraqitën krijime të reja dhe morën pjesë kompozitorë, poetë, aranzhues dhe këngëtarë të rinj dhe të afirmuar.
Burimi: Teatri "MIGJENI"
16.05.2018
Drejtoria Rajonale SHK Punësimit Shkodërnjofton se janë të gjithsej 429 vende vakante pune...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Punësimit
11.05.2018
Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015 " Për Veteqeverisjen vendore", Ligjit nr.8378, date 22.07.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së Shqiperisë" të ndryshuar; Ligjit nr.8308, datë 18.03.1998 "Për transportet rrugore" të ndryshuar...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Publike ,Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës
09.05.2018
Në bazë të Ftesës së Hapur të shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetetit artistiko-kulturore “ Festivali 56-t kombetar i femijve” ...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
09.05.2018
Projekti me titull T@sk: Towards increased Awareness, Responsibility and shared Quality in Social Work është përgjedhur për t’u financuar nga Komisioni Evropian. Ai është një projekt tre – vjeçar kërkimi dhe trajnimi me vlerë 718.000 euro, i cili financohet në kuadër të programit Erasmus + (Capacity Building in the Field of Higher Education)...
Burimi: Bashkia Shkodër
04.05.2018
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 11/04/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturor “Festa e Thethit”...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
04.05.2018
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 13/04/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve artistiko-kulturore, me datën 30/04/2018 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli me përfundimin e mëposhtëm:...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
04.05.2018
Bashkia Shkodër njofton se bazuar në VKM nr. 369 datë 18.05.2016 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit” dhe shkresēs së Agjensië Kombëtare të Bregdetit me nr. 156 Prot., datë 10.04.2017, fton të gjitha subjektet e interesuara të aplikojnë pranë Zyrave me Një Ndalesë të Bashkisë Shkodër me kërkesë për marrjen në përdorim të hapësirës së plazhit bashkë me dokumentacionin perkatës të listuar më poshtë:...
Burimi: Bashkia Shkodër
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës