Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 131
21.09.2017
Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 të miratuar me datë 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", ligjit nr. 9936 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar,...
Burimi: Bashkia Shkodër
06.09.2017
Njoftohen të gjithë qytetarët që janë pajisur me legalizim objekti pranë ALUIZNI, të paraqiten pranë Bashkisë Shkodër për tu njohur me detyrimin për taksën e ndikimit në infrastrukturë. Në bazë të nenit 23 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, kjo taksë llogaritet dhe arkëtohet nga njësitë e qeverisjes vendore. Në rast të mosshlyerjes së detyrimit brenda 30 ditëve, Bashkia Shkodër do të vijojë procedurat ligjore ndaj debitorëve, vendosje barrë hipotekore, bllokim të llogarive bankare dhe ndjekjes së proçedurave gjyqsore, deri në arkëtimin e kësaj takse, Duke ju falenderuar për mirëkuptimin BASHKIA SHKODËR
Burimi: Bashkia Shkodër
30.08.2017
Bashkia Shkodër në bashkëpunim me „Albania Water Sport“ organizon: “TRIATHLON 2017” “Thriathlon” një kompeticion tre garësh: not, ciklizëm dhe vrapim, qe ka startuar në vitin 2013, perben nje ngjarje te rëndësishme të kalendarit të aktiviteteve turistike, social kulturore dhe sportive të qytetit të Shkodrës, me pjesëmarrjen masive të të rinjve...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
29.08.2017
Në mbështetje të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1/1.1 shkronja “b”, nenit 64, shkronja “a” dhe “b” të Ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 për “Vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.8378, datë 22.07.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë" (i ndryshuar); Ligjit nr.8308, datë 18.03.1998 për "Transportet rrugore" (i ndryshuar); Udhëzimit të Ministrit të Transportit dhe Infrastruktrurës nr. 5627, ...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve
25.08.2017
Bashkia Shkoder për gjatë sezonit veror organizoi fushat për beach volley në plazhin e velipojës, duke kulmuar me aktivitetin e fund sezonit me datat 25-26-27 gusht në Kompleksin Devi...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
22.08.2017
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 16, 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“, “f“ dhe “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Bashkia Shkodër njofton zhvillimin e seancave të këshillimit me publikun për diskutimin e projekt akteve:...
Burimi: Bashkia Shkodër
19.08.2017
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancave të këshillimit me publikun për diskutimin e projekt akteve:...
Burimi: Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkodër
19.07.2017
Në zbatim të Ligjit nr.33/2017 datë “Për pagesën dhe fshirjen e pjesshme të detyrimeve tatimore, doganore, si dhe procedura e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes së detyrimeve tatimore”, fshihen kamatëvonesat që rezultojnë të papaguara në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të regjistruara në llogarinë e subjektit, me kushtin që deri më 31.12.2017, të paguhet e plotë taksa/tarifa.
Burimi: Drejtoria e te ardhurave
03.07.2017
Sh.A Ujësjellës Kanalizime Shkodër, më datë 6 Korrik 2017, ora 10:00 , në sallën e këshillit Bashkiak Shkodër, do të zhvillojë një seancë dëgjimore me publikun...
Burimi: Bashkia Shkodër
30.06.2017
Shpallje fituesish për projektet: 1. “Festa e muzikës” 2. “Koncertet e verës” Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 20/06/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e dy aktiviteteve artistiko-kulturore gjatë muajit korrik-gusht, me datën 28/06/2017 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkoder...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Artit, Rinisë dhe Sportit
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës