Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 353
07.04.2020
Vazhdon mbështetja e familjeve me ushqime dhe materiale higjienike: - kemi ndihmuar familjet fëmijëve në rrezik institucionalizimi në Bashkinë e Shkodrës me 15 pako ushqimore. Mbështetje e siguruar nga organizata Nisma...
Burimi: Bashkia Shkodër
01.04.2020
Në kuadër të masave për mbrojtjen nga përhapja e COVID – 19, bazuar në aktet nënligjore të dala për administrimin e situates...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
10.03.2020
Bashkia ka shpallur “Konkursin e hapur për autorë dhe regjizorë për vënie në skenë të projekteve teatrore nga Teatri Migjeni gjatë vitit 2020”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
09.03.2020
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
05.03.2020
Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracinë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
05.03.2020
Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Programin ReLOaD ka shpallur Thirrjen e III-të publike për Organizatat e Shoqërisë Civile në Programin Rajonal të Vendore në Ballkanin Perëndimor ReLOaD, e cila do të jetë e hapur deri me datë 27.03.2020...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
04.03.2020
Bashkia Shkodër ka shpallur konkurs të hapur për autorë dhe regjizorë për vënie në skenë të projekteve të vitit 2020, në Teatrin “Migjeni”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
02.03.2020
Bazuar në ligjin nr. 22/2018 “Për strehimin social”, Vkm nr.384, datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve të proçedurave të miratimit nga organet e vetëqeverisjes vendore”...
Burimi: Drejtoria e Sherbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
27.02.2020
Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
25.02.2020
Ne zbatim te VKM me Nr. 54, date 05.02.2014 “Per percaktimin e kritereve, te procedures e te menyres se dhenies me qira, enfiteoze apo kontrata te tjera te pasurise shteterore”,te ndryshuar, Bashkia Shkoder shpall konkursin per dhenien me qira...
Burimi: Bashkia Shkodër
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës