Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 423
18.11.2020
Bazuar në ligjin nr. 22/2018 “Për strehimin social”, Vkm nr.384, datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
12.11.2020
Në mbështetje të VKM-së nr 666 datë 10.10.2019” Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxenësit e arsimit parauniversitar në instirucionet arsimore publike, i ndryshuar për vitin shkollor 2020-2021”...
Burimi: DREJTORIA EKONOMIKE E ARSIMIT
09.11.2020
Bashkia Shkoder njofton per pjesemarrje ne konkurim publik “Për dhenien me qira me konkurrim,” Njesia Thertores(prerje bagetive)” ndodhur ne ZK 1495, Dobrac-Njesia Administrative Rrethina, Bashkia Shkoder me siperfaqe totale 1131 m2(nga ku 425 m2 objekt,706 m2 truall/shesh funksional),në pasurine nr.152/2. Ne zbatim te VKM me Nr.54, date 05.02.2014 “Per percaktimin e kritereve, te procedures e te menyres se dhenies me qira, enfiteoze apo kontrata te tjera te pasurise shteterore”,te ndryshuar, Bashkia Shkoder shpall konkursin per dhenien me qira...
19.10.2020
Nё mbёshtetje të Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjen vendore”, Bashkia e Shkodrës shpall vendet e lira pune , në pozicionet si më poshtë: ...
16.10.2020
Kemi kënaqësinë të ndaj me ju lajmin që Bashkia Shkodër, ka firmosur tashmë marrëveshjen e investimit me një financim prej 328.444.621 lekë pa TVSH, për projektin "Ndërhyrje e integruar për permirësimin e aksesit, shërbimeve dhe atraksionit turistik në zonën e Alpeve (Rikualifikim urban në Theth dhe rehabilitim i segmentit Rrugor Theth - Nderlysaj). NEN-OBJEKTI : “REHABILITIMI I SEGMENTIT RRUGOR THETH - NDERLYSAJ”...
Burimi: Bashkia Shkodër
05.10.2020
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Tetor - Nëntor 2020...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
11.09.2020
Bashkia Shkodër njofton të gjithë qytetarët e interesuar, që vazhdon proçesi i aplikimeve për të përfituar nga programi i strehimit social “Subvencionimi i interesave te kredive"...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
08.09.2020
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Shtator - Tetor 2020...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
01.09.2020
Bashkia Shkodër njofton për fillimin e regjistrimeve në çerdhe dhe kopshte të Bashkisë Shkodër.Për regjistrimin e fëmijës në institucionin parashkollor dhe në çerdhe duhet të paraqitni dokumentacionin...
Burimi: Bashkia Shkodër
06.08.2020
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Gusht - Shtator 2020...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës