Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 235
03.01.2019
Në mbështetje të VKM-së nr. 76 datë 26.12.2018” Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxenësit e arsimit parauniversitar në instirucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2018-2019”...
Burimi: DREJTORIA EKONOMIKE E ARSIMIT
17.12.2018
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Dhjetor 2018- Janar 2019.
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
13.12.2018
Në kuadër të projektit “Arti kundër dhunës”, Fondacioni Arte shpall thirrjet e hapura për...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
12.12.2018
Në zbatim të VKM-së nr 697 datë 21.11.2018 ”Për një shtesë në vendimin me nr 903, datë 21.12.2016 të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”...
Burimi: DREJTORIA EKONOMIKE E ARSIMIT
03.12.2018
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sporteve ka shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër Ftesë e hapur për aktivitetin artistiko-kulturor “SHKODRA N’FEST”.
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
27.11.2018
Në kuadër të projektit “Shkodra Tourist Official Brand & Shop”, Mandarina Project shpall thirrjen e hapur për shitës/e.
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
22.11.2018
Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar Objekti i kontratës:” Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër” i ndare ne lote: Loti i I-re”Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Qendrore” Loti i II-te”Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Lindore” Loti i III-te”Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Perendimore”
14.11.2018
Në kuadër të projektit “Arti kundër dhunës”, Fondacioni Arte” shpall thirrjet e hapura për 5 artistë korist...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
14.11.2018
Në kuadër të projektit “Shkodra Tourist Official Brand & Shop”, Mandarina Project shpall thirrjet e hapura...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
12.11.2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin “SHKODRA N’FEST”.Në dy vitet e shkuara, për festat e fundvitit, aktiviteti “SHKODRA N’FEST” është organizuar si një projekt gjithëpërfshirës dhe i zgjatur gjatë gjithë muajit dhjetor duke ofruar aktivitete artistike, festive dhe dëfryese.
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës