Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 327
13.11.2019
Në zbatim të VKM-së Nr. 730, datë 20.10.2016 “Për miratimin e rregullores për kushtet, kriteret, tarifat, afatet dhe procedurën për klasifikimin e strukturave akomoduese”, të ndryshuar si dhe Urdhrit të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr. 267, datë 24.07.2019, ...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
10.11.2019
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale si dhe trajnimit Start SMART që parashikohen të fillojnë për muajt Nëntor - Dhjetor 2019...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
06.11.2019
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin “SHKODRA N’FEST”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
28.10.2019
Në mbështetje të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit”...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
23.10.2019
Në mbështetje të VKM-së nr.666 datë 10.10.2019” Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte,përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxenësit e arsimit parauniversitar në instirucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2019-2020...
Burimi: DREJTORIA EKONOMIKE E ARSIMIT
16.10.2019
Në mbështetje të neneve 8, pika 2, dhe 23, pika 14, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore”, neneve 5, pika 1.3, shkronja “b”, 13, 22, 33, të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit ”, i ndryshuar, VKM nr. 686 datë 22.11.2017 “Për Miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit ...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
09.10.2019
Në mbështetje të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit”...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
09.10.2019
Në mbështetje të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit”...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
07.10.2019
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale si dhe trajnimit Start SMART që parashikohen të fillojnë për muajt Tetor - Nëntor 2019...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
26.09.2019
Bashkia e Shkodrës organizon aktivitetin e përvitshëm "Ahengu Shkodran 2019" nga data 28 deri me 30 shtator 2019.Përveç pasqyrimit në edicionet e lajmeve...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës