Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 288
09.05.2019
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Maj dhe Qershor 2019...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
06.05.2019
Lista e renditjes së projekt-propozimeve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) të marra në dorëzim në kuadër të Thirrjes së II-të publike për OSHC-të në Bashkinë Shkodër...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të klimës së Biznesit
18.04.2019
Në mbështetje të neneve 8, pika 2, dhe 23, pika 14, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore”, neneve 5, pika 1.3, shkronja “b”, 13, 22, 33, të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit ”, i ndryshuar, VKM nr. 686 datë 22.11.2017 “Për Miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
17.04.2019
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 29/03/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave artistiko-kulturore ...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
17.04.2019
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 29/03/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave artistiko-kulturore ...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
17.04.2019
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 29/03/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave artistiko-kulturore...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
17.04.2019
Bashkia Shkodër ka shpallur ftesë të hapur për organizimin e aktivitetetit artistiko-kulturor të titulluar “Panairi i Artizanatit në Ditën Ndërkombëtare të Artizanatit”...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
17.04.2019
Bashkia Shkodër ka shpallur ftesë të hapur për organizimin e aktivitetetit artistiko-kulturor të titulluar “Hapja e Sezonit Turistik në Velipojë”...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
17.04.2019
Bashkia Shkodër ka shpallur ftesë të hapur për organizimin e aktivitetetit artistiko-kulturor të titulluar “Festa e Thethit”...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
12.04.2019
Në mbështetje të neneve 8, pika 2, dhe 23, pika 14, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore”, neneve 5, pika 1.3, shkronja “b”, 13, 22, 33, të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit ”, i ndryshuar, VKM nr. 686 datë 22.11.2017 “Për Miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës