Kërko

Njoftim verifikim paraprak,për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 25 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut II të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,
Bashkia Shkodër, pas verifikimit të dokumentacionit të kandidatëve, shpall përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionet:
- Përgjegjës Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e  Financës                          Kategoria e pagës III-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar                                                                  

- Përgjegjës, Sektori i Protokoll Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Mbështetese   Kategoria e pagës III-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar
- Përgjegjës  Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike,                     Kategoria e pagës III-a
pa asnjë kandidat të kualifikuar.

Plotësimi i  vendeve të lira do të vazhdojë me proçedurën e ngritjes në detyrë.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës