Kërko

Njoftim për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në shërbimin civil, për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese drejtuese

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar : kreut V  të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,
Bashkia Shkodër, pas verifikimit të dokumentacionit të kandidatëve, shpall përfundimin  procedurës së ngritjes në detyrë  në shërbimin civil në  kategorinë e ulët drejtuese për pozicionet:
-Përgjegjës Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e  Financës,kategoria e pagës III-a
pa asnjë kandidat të kualifikuar                                                                  
-Përgjegjës,Sektori i Protokoll Arkivit,Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Mbështetese, kategoria e pagës III-a
pa asnjë kandidat të kualifikuar
-Përgjegjës  Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, kategoria e pagës III-a                                                                                                                                                                                                                   
pa asnjë kandidat të kualifikuar

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës