Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për këshillim me publikun - Projek-Vendim për miratimin e buxhetit të vitit 2020 të Bashkisë Shkodër

03.12.2019

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh”, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e dokumentit:

Projekt-Vendim për miratimin e buxhetit të vitit 2020 të Bashkisë Shkoder

Takimi do të zhvillohet:

Në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak, në bashkinë Shkodër, ditën e marte, datë 10 Dhjetor, ora 12:00

Bashkëngjitur mund të konsultoheni me materialin.

Matrica e Porjekt Buxhetit Afatmesëm 2020-2022

Projekt-Vendimi i Paketes Fiskale 2020

Sugjerimet, komentet, mund të dërgohen dhe me e-mail në adresën: keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

 

Jeni të ftuar të merrni pjesë.

Duke ju falenderuar,

Sekretari i Këshillit të Bashkisë Shkodër

Denis Lesha

  

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës