Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për këshillim me publikun "Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 të Bashkisë Shkodër"

29.03.2019

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit :

1 ."Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 të Bashkisë Shkodër".
Takimi do të zhvillohet:
në Bashkinë Shkodër ditën e Hënë, datë 8 Prill 2019, ora 12:00.

Bashkëngjitur mund të konsultoni materialin.

Sugjerimet, komentet mund të dërgohen edhe me email në adresën: keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

Jeni të ftuar të merrni pjesë.

KËSHILLI BASHKIAK SHKODËR

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës