Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për këshillim me publikun “Për miratimin e planit lokal për veprimin e zhurmave në mjedis“

28.03.2019

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit :

1. “Për miratimin e planit lokal për veprimin e zhurmave në mjedis“.
Takimi do të zhvillohet:
në Bashkinë Shkodër ditën e Hënë, datë 8 Prill 2019, ora 11:00.

Bashkëngjitur mund të konsultoni materialin.

Sugjerimet, komentet mund të dërgohen edhe me email në adresën: keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

Jeni të ftuar të merrni pjesë.
Duke ju falenderuar,
 
KËSHILLI BASHKIAK SHKODËR

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës