Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për këshillim me publikun - Për draftin e projektplanit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe ndryshimeve në paketën fiskale të Bashkisë Shkodër”

30.08.2019

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar;  ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NJQV”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.7 datë 27.02.2019 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2020-2022” dhe udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 20 datë 10.07.2019 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”.
Bashkia Shkodër bën publik:

Draft projekt planin buxhetor afatmesëm 2020-2022 të Bashkisë Shkodër (matrica ).

Jeni të ftuar të shprehni opinionin tuaj:
1.përmes Forumit On-Line të faqes zyrtare të internetit të Bashkisë Shkodër
2.përmes adresës zyrtare e-mail info@bashkiashkoder.gov.al
3.përmes pjesëmarrjes tuaj në dëgjesat publike që do të mbahen sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.

Data

Njësia Administrative

Ora

Vendi

1 E shtune, 7 shtator 2019 Rrethina, Pult, Shosh, Shalë 16:00 Njësia Administrative  Rrethina
2 E enjte, 19 shtator 2019 Velipojë 10:00 Njësia Administrative Velipojë, Salla e Mbledhjeve
3 E marte, 17 shtator 2019 Ana e Malit 15:00 Njësia Administrative Ana e Malit, Salla e Mbledhjeve
4 E  enjte , 12 shtator 2019 Bërdicë 15:00 Njësia Administrative  Bërdicë
5 E  premte , 13 shtator 2019 Dajç 14:00 Njësia Administrative Dajç, Salla e Mbledhjeve
6 E  merkure , 11 shtator 2019 Postribë 09:00 Njësia Administrative Postrribë, Salla e Mbledhjeve
7 E  merkure , 11 shtator 2019 Guri i Zi 13:00 Qendra Komunitare në Gurin e Zi
8 E enjte 12 shtator 2019 Lagje nr. 3
Lagje nr. 4
Lagje nr. 5
10:00 Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër
9 E premte 13 shtator 2019
Lagje nr. 1
Lagje nr. 2
10:00 Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër
10 E premte 13 shtator 2019 Organizatat e Shoqerisë Civile në fushën e shërbimeve sociale
11:00 Biblioteka “Marin Barleti”Shkodër
 

Raport i Këshillimit me Publikun NJA  Ana e Malit
Raport i Këshillimit me Publikun NJA Bërdicë
Raport i Këshillimit me Publikun NJA Dajç
Raport i Këshillimit me Publikun NJA Guri i Zi
Raport i Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 1 dhe 2
Raport i Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 3, 4 dhe 5
Raport i Këshillimit me Publikun  NJA Postribë
Raport i Këshillimit me Publikun NJA Rrethina, Shalë, Shosh dhe Pult
Raport i Këshillimit me Publikun NJA Velipojë
Raport i Këshillimit me Publikun me Organizatat dhe Shoqërinë Civile

 

 

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës