Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për këshillim me publikun - Për draftin e fazes së parë të planit buxhetor afatmesëm 2019-2021 të bashkisë Shkodër dhe lehtësive tatimore në vijim të ndryshimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”

11.05.2018

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.7 datë 28.02.2018 “Përprocedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afat-mesëm”, udhëzimit plotesues tëMinistrisë së Financave nr. 6/1 datë 28.2.2018 “Për përgatitjen e buxhetit vendor” shoqëruar me anekset,

Jeni të ftuar të shprehni opinionin tuaj:

  1. përmes Forumit On-Line të faqes zyrtare të internetit të Bashkisë Shkodër,
  2. përmes adresës zyrtare e-mail info@bashkiashkoder.gov.al
  3. përmes pjesëmarrjes tuaj në dëgjesat publikeqë do të mbahen sipas tabelës së mëposhtme:

 

Nr

Data

Nësia Administrative

Ora

Vendi

1

E Hëne , 21 maj 2018

Berdice

Dajç

10:00

12:30

Njësia Administrative Bërdicë ,

Njësia Administrative Dajç, Salla e Mbledhjeve

2

E Marte , 22 maj 2018

Gurii Zi

10:00

Qendra Komunitare në Gurin e Zi

3

E Mërkure , 23 maj 2018

Ana e Malit

10:00

Njësia Administrative Ana e Malit, Salla e Mbledhjeve

4

E Enjte, 24 maj 2018

Postrribë

10:00

Njësia Administrative Postrribë, Salla e Mbledhjeve

5

E Premte, 25 maj 2018

Velipoje

Rrethina, Pult, Shosh, Shale

10:00

18:00

Njësia Administrative Velipoje, Salla e Mbledhjeve

ShkollaTringe Smajlaj në Grudë të Re

6

E Hene, 28maj 2018

Lagje nr. 3

Lagje nr. 4

Lagje nr. 5

10:30

Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër

7

E Marte, 29maj 2018

Lagje nr. 1

Lagje nr. 2

10:00

Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër

8

E Marte, 29maj 2018

Organizatat e ShoqeriseCivile ne fushen e sherbimevesociale.

11:30

Biblioteka “Marin Barleti” Shkodër

 

 

 

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës