Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për këshillim me publikun

15.06.2020

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e”, të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, Aktit Normativ nr.3, datë 15.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-2019” njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për shqyrtimin e projekt-vendimit dhe relacionit:  

Rikontruksion i godinave në pronësi të njësive te vetëqeverisjes vendore për strehim social (Rikonstruksion i ish konviktit të Shkollës Veterinare)

Sgjerimet, komentet mund të dërgohen në email në adresën:
keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al  

Duke ju falenderuar,

Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkodër

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës