Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për këshillim me publikun

07.05.2020

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e”, të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, Aktit Normativ nr.3, datë 15.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-2019” njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikin, për diskutimin e dokumentit:

1. Model-Rregullore “Për Këshillat Bashkiak”
2. Model-Rregullore “Për marrëdhëniet e këshillit bashkiak me publikun dhe median”
3. Model-Rregullore “Strukturat komunitare dhe ndërveprimi i tyre me këshillin”

Për shkak të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19,dëgjesa publike do të zhvillohet vetëm nëpërmjet dërgimit të sugjerimeve/mendimeve tuaja në postën elektronike, deri me datë 18.5.2020.

Sugjerimet, komentet mund të dërgohen në email në adresën:
keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

                                                                                                                                                                                                                                                      Duke ju falenderuar, 
                                                                                                                                                                                                                   
Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkodër
                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës