Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për këshillim me publikun

07.05.2019

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e dokumentit :

1. Projekt –Studim Trafiku Lëvizshmëria dhe Semaforët në qytetin Shkodër.
Takimi do të zhvillohet:
në Bashkinë Shkodër, ditën e Mërkure, datë 15 Maj 2019, ora 11:00.

Bashkëngjitur mund të konsultoni materialin.

Pr/Vendim " Për Planin e Trafikut dhe Lëvizshmërisë në qytetin e Shkodrës".

Sugjerimet, komentet, mund të dërgohen edhe me email në adresën: keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al
info@bashkiashkoder.gov.al

Jeni të ftuar të merrni pjesë.

Duke ju falenderuar.  

KËSHILLI BASHKIAK SHKODËR

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës