Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për dëgjesë me publikun për “ Planin lokal për veprimin e zhurmave në mjedis”

07.02.2019

Në kuadër të hartimit të “Planit lokal për veprimin e zhurmave në mjedis”, bazuar në Ligjin nr 9774/2007 “ Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, Ligjin nr 10431/2011 “ Për mbrojtjen e mjedisit” VKM nr 123 datë 17.02.2011 “ Për miratimin e planit kombëtar të veprimit për menaxhimin e zhurmave në mjedis” Udhëzimit të Ministrit të Turizmit e Mjedist nr 1 datë 19.02.2018 “ për miratimin e kërkesave  minimale për hatimin e Planit të Veprimit për zhurmat”, Bashkia Shkodër  organizon

Dëgjesë me grupet e interesit dhe publikun e gjerë për cështjet që do të trajtohen në Raportin e  Planit lokal për veprimin e zhurmave në mjedis.

Në këtë dëgjesë publike do të prezantohet një përmbledhje e cështjeve më problematike lidhur me mdotjen nga zhurmat në territorin e Bashkisë Shkodër, verësimin e tyre si edhe aktivitetet e propozuara.

Në mënyrë specifike , cështjet që do të prezantohen fokusohen si më poshtë:
1. Qëllimi i hartimit të planit
2. Cfarë është zhurma dhe treguesit e saj
3. Vlerësimi i situatës ekzistuese
4. Ndërhyrjet për reduktimin e zhurmës/ndotjes akustike
5. Metodologjia e punës
6. Plani i veprimit.
Bashkëngjitur materiali.

Takimi do të zhvillohet datë 05.03.2019 ora 10:00  pranë Sallës së Bashkisë Shkodër kati i II.

 

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës