Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për Këshillim me Publikun për disa ndryshime në Paketën Fiskale, fondet e Buxhetit për vitin 2018 me shpenzime dhe investime sipas programeve buxhetore, tavanet buxhetore për vitet 2019-2020

29.09.2017

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 të miratuar me datë 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", ligjit nr. 9936 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, ligjit nr. 10296 datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" i ndryshuar, ligjit 68/2017 "Për financat e qeverisjes vendore", udhëzimin nr. 23 datë 22.11.2016 "Për procedurat standarte të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm", udhëzimin nr. 2 datë 06.02.2012 "Mbi procedurat standarte të zbatimit të buxhetit" i ndryshuar,
 
Bashkia Shkoder bën publik:
 

Jeni të ftuar të shprehni opinionin tuaj:
  1. përmes Forumit On-Line të faqes zyratre të internetit të Bashkisë Shkodër,
  2. përmes adresës zyrtare e-mail info@bashkiashkoder.gov.al
  3. përmes pjesëmarrjes tuaj në dëgjesat publike që do të mbahen sipas tabelës së mëposhtme:

 

Nr Data Nësia Administrative Ora Vendi

1

E Enjte, 12 tetor 2017

Velipojë

Dajç

10:00

12:30

Njësia Administrative Velipojë, Salla e Mbledhjeve

Njësia Administrative Dajç, Salla e Mbledhjeve

2

E Premte, 13 tetor 2017

Bërdicë

Ana e Malit

10:00

13:30

Njësia Administrative Bërdicë

Njësia Administrative Ana e Malit, Salla e Mbledhjeve

3

E Shtune, 14 tetor 2017

Guri i Zi

Rrethina

11:00

12:00

Qendra Komunitare në Gurin e Zi

Shkolla Tringe Smajlaj në Grudë të Re

4

E Hëne, 16 tetor 2017

Lagje nr. 1

Postrribë

10:00

14:00

Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër

Njësia Administrative Postrribë, Salla e Mbledhjeve

5

E Marte, 17 tetor 2017

Lagje nr. 3

Lagje nr. 5

10:00 Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër

6

E Mërkure, 18 tetor 2017

Lagje nr. 2

Lagje nr. 4

10:00 Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër
 

 

 

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës