Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për Këshillim me Publikun - Për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2019-2021 për Bashkinë Shkodër

06.06.2018

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit :

Për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2019-2021 për Bashkinë Shkodër

Takimi do të zhvillohet: në Bashkinë Shkodër ditën e Marte, datë 12 Qershor 2018, ora 11:00.

Bashkëngjitur mund të konsultoni relacionin.

 

 Jeni të ftuar të merrni pjesë.

Duke ju falenderuar

Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkodër

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës