Kërko

Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”.
 Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :
- 1 (një) specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore pranë Drejtorisë së e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  ,    kategoria e pagës  III-b
- Kandidatët e   kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë: 
  
 Haseda Rragami
 Romina Kali

- 1 (një) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,kategoria e pagës  III-b
- Kandidatët e   kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 Haseda Rragami

- 1 (një) specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Vlerësimit të Biznesit pranë Drejtorisë së  të Ardhurave, kategoria e pagës  III-b

- Kandidatët e   kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 Palokë Paloka

- 1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative, pranë  Drejtorisë së të Ardhurave, kategoria e pagës  III-b    

- Kandidatët e   kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë: 
 Edi Duoda                                                                                                      
- 1 (një) specialist, Sektori i Përshirjes Sociale,CPU dhe Strehimit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik ,kategoria e pagës  III-b                                                                                                                                                                                
- Kandidatët e   kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë: 
 Haseda Rragami
- 1 (një) specialist, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP,kategoria e pagës  III-b
- Kandidatët e   kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë: 
 Haseda Rragami
Intervista e strukturuar me gojë do tëzhvillohet në datën 12.11.2018, ora 13 :30, në ambientet e Bashkisë Shkodër .

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës