Kërko

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit  për pozicinet :
- 1 (një) specialist, Sektori i Menaxhimit të aseteve dhe aksioneve të ndermarrjeve pranë Drejtorisë së Juridike, kategoria e pagës  III-b
janë :
1. Lekë Marku
2. Lulzim Mashi

- 1 (një) specialist, Sektori i Menaxhimit të aseteve dhe aksioneve të ndermarrjeve pranë Drejtorisë së Juridike, kategoria e pagës  III-b
janë :
1. Nikoleta Jubani
2. Senada Luka
3. Serena Mujaxhi

- 1 (një) specialist, Sektori i Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit

pranë Drejtorisë së  Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse,kategoria e pagës  III- b
janë :
1. Seida Daija

- 1 (një) specialist, Sektori i Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit

pranë Drejtorisë së e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e pagës  IV-a
 janë:
1. Lentisa Ipshtaku
2. Rigels Çuliq
3. Pavli Marku

- 1 (një) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  , kategoria e pagës  III-b
janë :
1. Antonio Kiçi
2. Arion Omi
3. Kristinë Prendi
4. Nikoleta Jubani
5. Samela Rumija
6. Senada Luka
7. Vilma Zejnuni
- 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A  Pult) pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , kategoria e pagës  III-b
janë :
1. Kristinë Prendi
2. Senada Luka
3. Vilson Peshkaj

- 1 (një) specialist, Drejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetor,kategoria e pagës  III-b
janë :
1. Nikoleta Jubani
2. Senada Luka
3. Serena Mujaxhi
4. Samela Rumija
- 1 (një) specialist, Sektori i Zhvillimit të Turizmit dhe Produktit Turistik pranë Drejtorisë së Turizmit,kategoria e pagës  III-b                                                  
janë :
1. Andi Kadia
2. Antonio Kiçi

- 1 (një) specialist, Sektori i Përshirjes Sociale, CPU dhe Strehimit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,kategoria e pagës  III-b                                                                                                                                                                            
janë :

       1.Ilir Rroji
      2.Elvis Metani
      3.Ergys Ivziku
      4. Kristinë Prendi

- 1 (një) specialist, Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave, kategoria e pagës  III-b

nuk ka asnjë të kualifikuar

- 1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture,          
                                                                                                       kategoria e pagës  III-b

nuk ka asnjë të kualifikuar

- 1 (një) specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen  Civile,
Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture, kategoria e pagës  III-b
janë:
         1.Lekë Marku

- 2 (dy) inspektor, Lagje        kategoria e pagës  III-b  
        janë: 

1. Andi Kadia
2. Antonio Kiçi
3. Elvis Metani
4. Ilir Rroji
5. Kristinë Prendi                                                                                            
6. Omar Myrtja
7. Senada Luka
                                                                                      
Kandidatët e kualifikuar me pranim, në shërbimin civil, për testimin me shkrim do të njoftohen në faqen zyrtare të Bashkisë, në shërbimin civil  në kategorinë ekzekutive . 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës