Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftim - "Për hartim e PDV-së me nismë publike sipas P.P.V. të Bashkisë Shkodër, në njesinë strukturore me kod VL007.N"

22.05.2020

Në mbështetje të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, VKM nr. 686 datë 22.11.2017 “Për Miratimin e Rregullores së  Planifikimit të Territorit”, Planit të Pergjithshem Vendore të Bashkisë Shkodër miratuar me vendim të KKT Nr.5, datë 16.10.2017, si dhe në interesin publik të Bashkisë Shkodër:

Shkarko materialin

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës