Kërko
Këshillim me Publikun

N J O F T I M për këshillim me publikun

21.12.2018

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit :

1. Për miratimin e programit të transparencës në Bashkinë Shkodër.
Takimi do të zhvillohet:
 në Bashkinë Shkodër ditën e Enjte, datë 10 Janar 2019, ora 11:00.

Bashkëngjitur mund të konsultoni materialin.

Sugjerimet, komentet mund të dërgohen edhe me email në adresën: keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

Jeni të ftuar të merrni pjesë.

Duke ju falenderuar.
    
KËSHILLI BASHKIAK SHKODËR

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës