Kërko
Këshillim me Publikun

N J O F T I M -për këshillim me publikun

16.11.2018

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit :

1 . Draft Buxheti i vitit 2019 dhe plani buxhetor afatmesëm 2019-2021 i Bashkisë Shkodër (matrica).

Takimi do të zhvillohet:në Bashkinë Shkodër ditën e Enjte, datë 6 Dhjetor 2018,  ora 11:00.
Bashkëngjitur mund të konsultoni materialin.
Sugjerimet, komentet mund të dërgohen edhe me email në adresën: keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al
Jeni të ftuar të merrni pjesë.

Duke ju falenderuar.
Suel Hadri
Sekretar i Këshillit

 

 

 

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës