Kërko

NJOFTIM-VAZHDIM PROÇEDURE PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 25, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të kreut kreu III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar;
Bashkia Shkodër, shpall listën e kandidatëve të kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës së strukturuar me gojë, për ngritje në detyrë, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese për pozicionet:

-Përgjegjës, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, per sherbimet sociale, shendetit publik dhe mbrojtjes se konsumatorit, Drejtoria e e Shërbimeve Sociale dhe Strehimit, kategoria e pagës III-a

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

Lorena Bardeli

Kandidatët e kualifikuar njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me date. 14.09.2020, ora 13:30.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës