Kërko

NJOFTIM - VAZHDIM PROÇEDURE PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 25, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të kreut kreu III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar;

Bashkia Shkodër, shpall listën e kandidatëve të kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës së strukturuar me gojë, për ngritje në detyrë, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese për pozicionet :

Përgjegjës Sektori i Prokurimeve, k ategoria e pagës III -a

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

  1. Jerta Dilaveri

Përgjegjës Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës, kategoria e pagës III-a

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

  1. Admira Imeraj

Përgjegjës, Sektori i Protokoll Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Mbështetese, kategoria e pagës III-a

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

  1. Ridvan Dibra

Kandidatët e kualifikuar njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me date. 12.12.2019, ora 08:30.

    

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës