Kërko

NJOFTIM - VAZHDIM PROÇEDURE PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22 te Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu IV, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar;

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët (që kanë grumbulluar mbi 45 pikë nga vlerësimi me shkrim dhe vlerësimi i jetëshkrimit) e kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës së strukturuar me gojë për pozicionet :

 

2 (dy) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , kategoria e pagës III-b

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

 1. Admir Temja

 2. Ardita Hyseni

 3. Asri Cungu

 4. Françeska Molla

 5. Glivi Kacerri

 6. Ilir Rroji

 7. Irisa Kashi

 8. Sabina Hoxha

 

1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastructure, kategoria e pagës III-b

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

 1. Asri Cungu

 2. Elvis Metani

 

1 (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike, (Nj.Administrative Postribë), kategoria e pagës III-b

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

 1. Adelajda Kallaj

 2. Fatjete Shabaj

 3. Françeska Molla

 4. Irisa Kashi

 5. Senada Rragami

 

1 (një) specialist, Sektori i Artit dhe Trashëgimise Kulturore pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit kategoria e pagës IV-a

Nuk ka asnjë kandidatë të kualifikuar

 

1 (një) specialist, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit kategoria e pagës III-b

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

 1. Azra Kruja

 2. Irisa Kashi

Kandidatët e kualifikuar njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me date 16.12.2018, ora 11:00.

 

1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë, Drejtoria së të Ardhurave kategoria e pagës III-b

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

 1. Admir Temja

 2. Ardita Hyseni

 3. Edona Staka

 4. Ferdinand Bardeli

 5. Françeska Molla

 6. Glivi Kacerri

 7. Senada Rragami

2 (dy) inspektor, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë, Drejtoria së të Ardhurave kategoria e pagës III-b

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

 1. Alban Omi

 2. Edona Staka

 3. Fatlum Mehmeti

 4. Ferdinand Bardeli

 5. Ilir Rroji

Kandidatët e kualifikuar njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me date 17.12.018, ora 11:00.

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës