Kërko

NJOFTIM TESTIM ME SHKRIM PËR PRANIM NË SHËRBIMIN E MZSH-SË, NIVELI BAZË

Në mbështetje të ligjit nr.152, dt. 21.12.2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi” Kreu III, neni 14/1 “Pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së”, të VKM nr. 520, dt.25.7.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”.
Bashkia Shkodër, shpall kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e testimit me shkrim pas verifikimit te personalitetit nga strukturat vendore te Policisë së Shtetit për pozicionet :

- Luftues, shpëtues, drejtues automjeti
1 (një) pozicion, në nivelin bazë

- Punonjës në sallën operuese
1(një ) pozicion, në nivelin bazë,

Kandidatë të kualifikuar janë:
1. Arsid Pellumbi
2. Suad Muhja
3. Ilirjan Hotaj

Testimi me shkrim do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me dt. 29.01.2020 ora 11: 00.
Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të pajisur me kartë identiteti.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës